Μενού Κλείσιμο

ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε
Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

(Έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-20)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα”(2020-2021)

Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)

Πληροφορίες για τις προφορικές συνεντεύξεις (.pdf)

Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (.doc)


Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Από το χειμερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-20 ξεκίνησε να λειτουργεί το Π.Μ.Σ. του ΤΕΕΠΗ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»
(ΦΕΚ 3318/10.08.2018, τ. Β’).

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Π.Μ.Σ. Έτους 2020-21

Στο Π.Μ.Σ. εισάγονται 30 Μεταπτυχιακοί/Μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαµήνων και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.

Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κατευθύνσεις:

α) «Άτυπες, µη τυπικές και τυπικές µορφές εκπαίδευσης», και

β) «Εκπαίδευση στη διαπολιτισµική ετοιµότητα»


Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» για έτος 2020

 


Διάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών

1ο εξάµηνο σπουδών:

4 µαθήµατα κορµού

30 π.μ. (ECTS)

2ο εξάµηνο σπουδών:

5 µαθήµατα για κάθε κατεύθυνση

30 π.μ. (ECTS)

Σύνολο 1ου έτους:

9 µαθήµατα

60 π.μ. (ECTS)

3ο εξάµηνο σπουδών:

Σεµινάρια και βιωµατικά εργαστήρια.

Σχεδιασµός και Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης

30 π.μ. (ECTS)

4ο εξάµηνο σπουδών:

Συγγραφή διπλωµατικής εργασίας

30 π.μ. (ECTS)
Σύνολο 2ου έτους:

Πρακτική Άσκηση και Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

60 π.μ. (ECTS)

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

1ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
K1

Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση

8
2
K2

Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης

8
3
K3

Εκπαιδευτική έρευνα: μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

8
4

Επιλογή ενός μαθήματος από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
ΚΕ4

Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων

6
2
ΚΕ5

Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές

6

 

2ο Εξάμηνο (Α’ Κατεύθυνση: Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης)

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
Α1Υ

Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης

6
2
Α2Υ

Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης

6
3
Κ6Υ

Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

6
4

Επιλογή δύο μαθημάτων από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
Α3Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Παρεμβάσεις σε παιδιά με χρόνια ασθένεια

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Συνεργατικές μορφές εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

6
2
Α4Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης

6
3
Α5Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση

6

 

2ο Εξάμηνο (Β’ Κατεύθυνση: Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα)

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
Β1Υ

Μελέτη της ετερότητας – διαπολιτισμική ετοιμότητα

6
2
Β2Υ

Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

6
3
Κ6Υ

Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

6
4

Επιλογή δύο μαθημάτων από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
Β3Ε
Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών
6
2
Β4Ε

Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες

6
3
Β5Ε

Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

6

3ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
ΜΠΑ
Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση
30

4ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
ΜΔΕ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ

Πληροφορίες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού: Ζωή Δαλούκα – ΕΤΕΠ

Νέα Χηλή 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510 30045

Fax:  25510 30050

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: zdalouka@psed.duth.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.psed.duth.gr /

∆ιευθυντής Π.Μ.Σ.: Αντώνιος Σαπουντζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Π.Μ.Σ.: Γεώργιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής