Μενού Κλείσιμο

ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» (Έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2019-20)

 

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε διετείς κύκλους και
θα επαναπροκηρυχθεί την άνοιξη του 2021.

Τα μαθήματα και σεμινάρια πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες
της Παρασκευής και τα Σαββατοκύριακα.

Από το χειμερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-20 ξεκίνησε να λειτουργεί το Π.Μ.Σ. του ΤΕΕΠΗ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»
(ΦΕΚ 3318/10.08.2018, τ. Β’).

Στο Π.Μ.Σ. εισάγονται 30 Μεταπτυχιακοί/Μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαµήνων και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.

Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κατευθύνσεις:

α) «Άτυπες, µη τυπικές και τυπικές µορφές εκπαίδευσης», και

β) «Εκπαίδευση στη διαπολιτισµική ετοιµότητα»

 

Διάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών

1ο εξάµηνο σπουδών:

4 µαθήµατα κορµού

30 π.μ. (ECTS)

2ο εξάµηνο σπουδών:

5 µαθήµατα για κάθε κατεύθυνση

30 π.μ. (ECTS)

Σύνολο 1ου έτους:

9 µαθήµατα

60 π.μ. (ECTS)

3ο εξάµηνο σπουδών:

Σεµινάρια και βιωµατικά εργαστήρια.

Σχεδιασµός και Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης

30 π.μ. (ECTS)

4ο εξάµηνο σπουδών:

Συγγραφή διπλωµατικής εργασίας

30 π.μ. (ECTS)
Σύνολο 2ου έτους:

Πρακτική Άσκηση και Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

60 π.μ. (ECTS)

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

1ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
K1

Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση

8
2
K2

Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης

8
3
K3

Εκπαιδευτική έρευνα: μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

8
4

Επιλογή ενός μαθήματος από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
ΚΕ4

Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων

6
2
ΚΕ5

Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές

6

 

2ο Εξάμηνο (Α’ Κατεύθυνση: Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης)

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
Α1Υ

Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης

6
2
Α2Υ

Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης

6
3
Κ6Υ

Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

6
4

Επιλογή δύο μαθημάτων από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
Α3Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Παρεμβάσεις σε παιδιά με χρόνια ασθένεια

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Συνεργατικές μορφές εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

6
2
Α4Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης

6
3
Α5Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση

6

 

2ο Εξάμηνο (Β’ Κατεύθυνση: Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα)

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
Β1Υ

Μελέτη της ετερότητας – διαπολιτισμική ετοιμότητα

6
2
Β2Υ

Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

6
3
Κ6Υ

Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

6
4

Επιλογή δύο μαθημάτων από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
Β3Ε

Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών

6
2
Β4Ε

Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες

6
3
Β5Ε

Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

6

3ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
ΜΠΑ
Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση
30

4ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
ΜΔΕ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30

 

Στοιχεία επικοινωνίας

∆ιευθύντρια Π.Μ.Σ.: Αναστασία Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Π.Μ.Σ.: Γεώργιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής