Μενού Κλείσιμο

Ανταλλαγή Φοιτητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Α) Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραµµα Erasmus+ δηµιουργήθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να προωθήσει τη συνεργασία των κρατώνµελών στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στόχοι του προγράµµατος είναι:

  • Η βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης που παρέχεται στα κράτηµέλη.

  • Η ενίσχυση της «Ευρωπαϊκής διάστασης» της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

B) ∆ιµερείς Συµφωνίες Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Το Τ.Ε.Ε.Π.Η. έχει υπογράψει για το τωρινό ακαδηµαϊκό έτος διµερείς συνεργασίες ανταλλαγής φοιτητών/τριών και µελών ∆.Ε.Π. µε τα ακόλουθα πανεπιστήµια:

ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Αριθμός φοιτητών x μήνες)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BOYΛΓΑΡΙΑ

Sofia University St. Kliment Ohridski

2 Χ 6

2014-2023

http://erasmus.duth.gr/node/89

University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius

2 X 5

2014-2023

http://erasmus.duth.gr/node/573

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Karlsruhe University of Education

2 Χ 5

2014-2023

http://erasmus.duth.gr/node/353

ΙΣΠΑΝΙΑ

Universidad de Córdoba

3 X 5

2014-2023

http://erasmus.duth.gr/node/145

Universidad de Burgos

2 X 5

2014-2023

http://erasmus.duth.gr/node/142

Γ ) Ειδικότερες πληροφορίες

  • Προϋποθέσεις συµµετοχής: Στο πρόγραµµα ERASMUS+ µπορούν να συµµετέχουν όλοι/ες οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους.

  • Χρόνος παραµονής στο εξωτερικό: Οι φοιτητές/φοιτήτριες µπορούν να µείνουν από τρεις έως εννέα µήνες, ανάλογα µε τη σύµβαση που υπάρχει µε κάθε πανεπιστήµιο του εξωτερικού.

  • Ύψος υποτροφίας: Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια παίρνει υποτροφία ανάλογη µε το χρονικό διάστηµα παραµονής του/της στην αλλοδαπή. Το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Κατοχύρωση µαθηµάτων: Από το 1998-1999 το Τ.Ε.Ε.Π.Η. έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Αυτό επιτρέπει την αµοιβαία αναγνώριση µαθηµάτων που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στα συνεργαζόµενα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα του εξωτερικού. Πριν την αναχώρησή του/της στο εξωτερικό, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, µε τη βοήθεια του/της συντονιστή/στριας του προγράµµατος και µε βάση τα ενδιαφέροντά του/της, επιλέγει έναν αριθµό µαθηµάτων που θα παρακολουθήσει στο Ίδρυµα Υποδοχής και υπογράφει µια ειδική σύµβαση (learning agreement), η οποία υποχρεώνει αφενός το Ίδρυµα Υποδοχής να προσφέρει τα συγκεκριµένα µαθήµατα στον/στην φοιτητή/φοιτήτρια και αφετέρου το Ίδρυµα Προέλευσης να τα αναγνωρίσει, να κατοχυρώσει τη βαθµολογία τους και να τα αντιστοιχίσει µε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του Ιδρύµατος Προέλευσης, εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προσκοµίσει επίσηµα αποδεικτικά ότι πέτυχε στα µαθήµατα αυτά.

  • ιαδικασία υποβολής αίτησης: Κάθε χρόνο, τον Μάρτιο ή Απρίλιο, υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών που πρόκειται να αναχωρήσουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Προηγείται ενηµέρωση των φοιτητών/τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σοφία Ιακωβίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ιστότοπος του ΔΠΘ για το πρόγραμμα Erasmus+: http://erasmus.duth.gr/