Μενού Κλείσιμο

Ανταλλαγή Φοιτητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS

Α) Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραµµα ∆ία Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Programme) / Erasmus δηµιουργήθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να προωθήσει τη συνεργασία των κρατώνµελών στον χώρο της εκπαίδευσης. Περιλαµβάνει διάφορα επιµέρους προγράµµατα. Αυτό που αφορά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ονοµάζεται ERASMUS.

Οι στόχοι του προγράµµατος ERASMUS είναι:

  • Η βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης που παρέχεται στα κράτηµέλη.

  • Η ενίσχυση της «Ευρωπαϊκής διάστασης» της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

B) ∆ιµερείς Συµφωνίες Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Το Τ.Ε.Ε.Π.Η. έχει υπογράψει για το τωρινό ακαδηµαϊκό έτος διµερείς συνεργασίες ανταλλαγής φοιτητών/τριών και µελών ∆.Ε.Π. µε τα ακόλουθα πανεπιστήµια:

ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Αριθμός φοιτητών x μήνες)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BOYΛΓΑΡΙΑ

Sofia University St. Kliment Ohridski

2 Χ 6

2014-2022

http://erasmus.duth.gr/node/89

University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius

2 X 5

2014-2022

http://erasmus.duth.gr/node/573

ΓΑΛΛΙΑ

Université de Strasbourg

2 Χ 5

2017-2022

http://erasmus.duth.gr/node/293

 Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)

2 Χ 5

2018-2022

http://erasmus.duth.gr/node/844

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Karlsruhe University of Education

2 Χ 5

2014-2022

http://erasmus.duth.gr/node/353

ΙΣΠΑΝΙΑ

Universidad de Córdoba

3 X 5

2014-2022

http://erasmus.duth.gr/node/145

Universidad de Burgos

2 X 5

2014-2022

http://erasmus.duth.gr/node/142

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

2 Χ 5

2014-2022

http://erasmus.duth.gr/node/199

Γ ) Ειδικότερες πληροφορίες

  • Προϋποθέσεις συµµετοχής: Στο πρόγραµµα ∆ία Βίου Μάθηση/ERASMUS µπορούν να συµµετέχουν όλοι/ες οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους.

  • Χρόνος παραµονής στο εξωτερικό: Οι φοιτητές/φοιτήτριες µπορούν να µείνουν από τρεις έως εννέα µήνες, ανάλογα µε τη σύµβαση που υπάρχει µε κάθε πανεπιστήµιο του εξωτερικού.

  • Ύψος υποτροφίας: Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια παίρνει υποτροφία ανάλογη µε το χρονικό διάστηµα παραµονής του/της στην αλλοδαπή. Το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Κατοχύρωση µαθηµάτων: Από το 1998-1999 το Τ.Ε.Ε.Π.Η. έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Αυτό επιτρέπει την αµοιβαία αναγνώριση µαθηµάτων που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στα συνεργαζόµενα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα του εξωτερικού. Πριν την αναχώρησή του/της στο εξωτερικό, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, µε τη βοήθεια του/της συντονιστή/στριας του προγράµµατος και µε βάση τα ενδιαφέροντά του/της, επιλέγει έναν αριθµό µαθηµάτων που θα παρακολουθήσει στο Ίδρυµα Υποδοχής και υπογράφει µια ειδική σύµβαση (learning agreement), η οποία υποχρεώνει αφενός το Ίδρυµα Υποδοχής να προσφέρει τα συγκεκριµένα µαθήµατα στον/στην φοιτητή/φοιτήτρια και αφετέρου το Ίδρυµα Προέλευσης να τα αναγνωρίσει, να κατοχυρώσει τη βαθµολογία τους και να τα αντιστοιχίσει µε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του Ιδρύµατος Προέλευσης, εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προσκοµίσει επίσηµα αποδεικτικά ότι πέτυχε στα µαθήµατα αυτά.

  • ιαδικασία υποβολής αίτησης: Κάθε χρόνο, τον Μάρτιο ή Απρίλιο, υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών που πρόκειται να αναχωρήσουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Προηγείται ενηµέρωση των φοιτητών/τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σοφία Ιακωβίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ιστότοπος του ΔΠΘ για το πρόγραμμα Erasmus: http://erasmus.duth.gr/