Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Α1Y. Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Α1Y. Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και
εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης

 

Το μάθημα δομείται σε τρεις ενότητες:

Η πρώτη ενότητα αφορά τις Κοινωνικές σχέσεις συνομηλίκων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και περιλαμβάνει:

Την προσέγγιση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής μάθησης. Την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνική μάθηση. Τις σύγχρονες και παραδοσιακές προσεγγίσεις του ρόλου των συμμετεχόντων στην τάξη. Τις δημοκρατικές μορφές επικοινωνίας στην τάξη. Την ανάδειξη της οπτικής της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιώδους. Τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών/ριών. Τα κριτήρια επιλογής και απόρριψης. Τη διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων. Τις κοινωνιομετρικές τεχνικές, την επεξεργασία, μελέτη των δεδομένων και τις μορφές παρέμβασης. Παρουσίαση εργασιών.

Η δεύτερη ενότητα αφορά την Εξατομικευμένη μάθηση με εποπτεία (ΕΜΕ) και περιλαμβάνει:

Σύντομη ιστορική αναδρομή. Οι θεωρητικές βάσεις: οι θεωρίες της κοινωνικής οικοδόμησης της μάθησης (Vygotsky, Bruner, Perret-Clermont, Doise, Mugny, Winnykamen) και η συμβολή τους στη σύγχρονη παιδαγωγική και τη μαθησιακή διαδικασία. Η ΕΜΕ και η συνεργατική μάθηση, τα γνωστικά και κοινωνικά οφέλη για τους εμπλεκόμενους σε αυτήν. Η ΕΜΕ ως ενίσχυση της τυπικής διδασκαλίας και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας. Η ΕΜΕ, η παιδαγωγική αλληλοβοήθεια και οι μορφές της. Οι στρατηγικές βοήθειας και η διαχείρισή τους. Τα όρια της ΕΜΕ. Η υποστηρικτική μάθηση (l’étayage). Μορφές εφαρμογής της ΕΜΕ στη σχολική τάξη στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής. Γνωστικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κατά την εφαρμογή της ΕΜΕ. Η προσαρμογή του tuteur στις ανάγκες του αρχάριου. Η διαμεσολαβούμενη μάθηση και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Η πολιτισμική διάσταση της διαμεσολάβησης. Οι προσανατολισμοί της έρευνας και η μελέτη παραδειγμάτων για την ΕΜΕ: η σύνδεση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, η ανάγνωση στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, η διαπολιτισμική μάθηση με εποπτεία, η μεθοδολογική και παιδαγωγική ΕΜΕ στο Πανεπιστήμιο.

Η τρίτη ενότητα αφορά τη Συνεργατική μάθηση: θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογή:

Ο όρος συνεργατική μάθηση αναφέρεται στη μέθοδο διδασκαλίας, η οποία έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευτικοί στόχοι να υλοποιούνται από μικρές ομάδες μαθητών που αλληλεπιδρούν. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική βιβλιογραφία αναδεικνύονται τόσο η αποτελεσματικότητα της μεθόδου όσο και τα οφέλη για τους μαθητές στην καλλιέργεια ανώτερων νοητικών λειτουργιών, στην κοινωνική συμπεριφορά, στην αποδοχή διαφορετικών πολιτισμών κ.α..

Στη διάρκεια των σεμιναρίων θα προσδιορίσουμε την έννοια της συνεργατικής μάθησης, τον τρόπο που αυτή συνδέεται με την αποτελεσματική μάθηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον μαθητή σήμερα και θα αναλύσουμε βήμα προς βήμα τις διαδικασίες εφαρμογής της σε ομάδες μαθητών σε πλαίσια τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

1η υποενότητα

Συνεργατική μάθηση: εννοιολόγηση του όρου και χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν, παιδαγωγικές διαστάσεις και αποτελεσματικότητα για τη σύγχρονη εκπαίδευση.

2η υποενότητα

Ζητήματα εφαρμογής της συνεργατικής μάθησης: σχεδιασμός των εκπαιδευτικών στόχων, χωρισμός των ομάδων, δημιουργία θετικής αλληλεξάρτησης, διασφάλιση της συνεισφοράς όλων των μελών στην ομαδική εργασία, αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας.

3η υποενότητα

Πρακτική εφαρμογή: οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν τη σχετική βιβλιογραφία (δίδεται επιλεγμένο υλικό στην τάξη για τον σκοπό αυτό) και να προετοιμάσουν σε μικρές ομάδες ένα παράδειγμα εφαρμογής της συνεργατικής μάθησης.

4η υποενότητα

Πρακτική εφαρμογή: οι ομάδες των φοιτητών καλούνται να παρουσιάσουν στην τάξη αναλυτικά το παράδειγμα εφαρμογής της συνεργατικής μάθησης που σχεδίασαν. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός για την κάθε εφαρμογή που παρουσιάστηκε.