Μενού Κλείσιμο

Θέματα Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Θέματα Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ)

 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου σπουδών.

Το θέμα της ΜΔΕ πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα της ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο ΜΦ και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ο ΜΦ έχει δικαίωμα υποβολής θέματος Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης) των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία πιθανόν έχει χρεωθεί με απόφαση της Γ.Σ.

Οι ΜΦ του 3ου εξαμήνου σπουδών υποβάλλουν, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα φοίτησής τους στο συγκεκριμένο εξάμηνο (τέλη Οκτωβρίου όταν η φοίτηση στο 3ο εξάμηνο ξεκινήσει το Σεπτέμβριο), γραπτή πρόταση (Έντυπο Α: Αρχική Πρόταση Θέματος ΜΔΕ) του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, περιγραφή του αντικειμένου έρευνας και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί και προσδοκώμενα αποτελέσματα) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. και στην αρχή του 4ου εξαμήνου σπουδών, τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, την τελική Δήλωση Θέματος (Έντυπο Β : Τελική Δήλωση Θέματος ΜΔΕ) με την κατά το δυνατόν τελική δομή της εργασίας και ένα κείμενο έως 2.500 λέξεις.

Τα θέματα και οι επιβλέποντες (Α και Β επιβλέπων) καθηγητές που τα υποστηρίζουν επικυρώνονται από την Γ.Σ.

 Μορφή και έκταση της ΜΔΕ

Η ΜΔΕ μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική και να περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση. Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων – αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κτλ.). Κάθε ΜΔΕ θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου στην Ελληνική και στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα . Η ΜΔΕ ανάλογα με το θέμα και τους στόχους που θέτει μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο αλλά εμπεριστατωμένο κείμενο. Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα η συγγραφή της ΜΔΕ μπορεί να γίνει σε άλλη γλώσσα και να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική.

 Η έκταση της εργασίας μπορεί να είναι από 25.000 – 30.000 λέξεις εκτός και αν η φύση της Μ.Δ.Ε. είναι άλλης μορφής όπως παραπάνω.

Δείτε περισσότερα στον Οδηγό Σπουδών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ