Μενού Κλείσιμο

Εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

   Το ΠΜΣ προσφέρεται σε διετείς κύκλους και θα επαναπροκηρυχθεί την άνοιξη του 2021.

Στο Π.Μ.Σ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» Education Sciences: Innovative Pedagogical Approaches in Multicultural environments σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.1,7 και 8 του Ν. 4485/2017, κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες είναι:

 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών,
 • Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,
 • Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία,
 • Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας,
 • Τμημάτων Ψυχολογίας,
 • Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
 • Τμημάτων Κοινωνιολογίας,
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
 • Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών,
 • Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης,
 • Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
 • Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών,
 • Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
 • Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών,
 • Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφορικής) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και

 

 • Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων ΤΕΙ ή αντίστοιχων με αυτά αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Οι υποψήφιοι ΜΦ υποβάλλουν έως την ορισμένη από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ημερομηνία κατάθεσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία προσδιορίζεται για ποια από τις δύο ειδικεύσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό Σημείωμα για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου.
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).
 • Αντίγραφο Πτυχίου /–ων ή Διπλώματος /-ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ).
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, αν υπάρχει (Αγγλικής ή Γαλλικής) ή & της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
 • Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ