Μενού Κλείσιμο

ΠΜΣ «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» (έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2015-16)

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015-16. Δε δέχεται πλέον νέους εισακτέους. Οι τελευταίοι εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. εισήχθησαν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιδιώκει να καταστήσει ικανούς τους απόφοιτους να κατανοούν τις οικολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες, διά των οποίων λαμβάνουν χώρα αλλαγές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. εισάγονται 20 Μεταπτυχιακοί/Μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαµήνων και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία, και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

Διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών

1ο εξάµηνο σπουδών: 4 µαθήµατα
30 π.μ. (ECTS)
2ο εξάµηνο σπουδών: 4 µαθήµατα
30 π.μ. (ECTS)
Σύνολο 1ου έτους: 8 µαθήµατα
60 π.μ. (ECTS)
3ο εξάµηνο σπουδών: 2 Σεμινάρια
30 π.μ. (ECTS)
4ο εξάµηνο σπουδών: Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία
30 π.μ. (ECTS)
Σύνολο 2ου έτους: Σεμινάρια και Διπλωματική Εργασία
60 π.μ. (ECTS)

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

1ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
101

Περιβάλλον, οικολογία: έννοιες, ζητήματα και πολιτικές

7.5
2
102

Η περιβαλλοντική γνώση και η κοινωνική της συνθήκη

7.5
3
103

Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ηθική

7.5
4
104

Αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη

7.5

2ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός

Τίτλος

Π.μ. ECTS
1
201

Πόλεις και περιβάλλον σε ιστορική προοπτική

7.5
2
202

Παραγωγή και χρήση του περιβαλλοντικού λόγου σε αναπτυξιακές αειφορικές δράσεις – Εφαρμογές

7.5
3
203

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: θεωρητικό-παιδαγωγικό πλαίσιο

7.5
4
204

Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας

7.5

3ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός

Τίτλος

Π.μ. ECTS
1
301

Σεμινάριο επιστημονικής έρευνας – Σχεδιασμός διπλωματικής εργασίας

15
2
302

Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Εφαρμογές παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Πρακτική Άσκηση

15

4ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός

Τίτλος

Π.μ. ECTS
1
400
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιστότοπος Π.Μ.Σ.: http://pmsees.psed.duth.gr

 

Απολογισμός εσόδων-εξόδων 2015-17

Απολογισμός εσόδων-εξόδων 2018