Μενού Κλείσιμο

Μαθησιακά Αποτελέσματα των Προπτυχιακών Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρη επαγγελματική σταδιοδρομία και είναι σε θέση να:

 • Συγκροτούν μια ευρεία ανθρωπιστική παιδεία που τους καθιστά ικανούς να ερμηνεύουν κριτικά τις προκλήσεις της εποχής μας.

 • Κατανοούν και να ερμηνεύουν επιστημονικές θεωρίες και έννοιες από τον χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, να τις μεταφέρουν και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 • Κατανοούν τους ποικίλους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.

 • Εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, τους προσωπικούς του ρυθμούς και τις προοπτικές ένταξής του στο πολιτισμικό περιβάλλον.

 • Σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεσμικούς και εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης και να αυτοαξιολογούνται.

 • Διευθύνουν και να είναι υπεύθυνοι λειτουργίας νηπιαγωγείων.

 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων:

 • Παιδαγωγική – ∆ιδακτική,
 • Ψυχολογία,
 • Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης,
 • Πολιτισμός και εκπαίδευση,
 • Θετικές επιστήμες,
 • Μεθοδολογία,
 • Ξένες γλώσσες.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει και το Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 320/83, οι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα σχετικών κοινωνικών θεσμών και ιδρυμάτων.