Μενού Κλείσιμο

Εκπονηθείσες Διδακτορικές Διατριβές

∆ιδακτορικές ∆ιατριβές που εκπονήθηκαν στο Τ.Ε.Ε.Π.Η.

 1. Πολυξένη – Μαρία Μωραΐτη, «Ο ρόλος του µαγικού βοηθού στην εξέλιξη του παραµυθιού. Παραµυθολογική µελέτη», 2001. Επιβλέπουσα: Βασιλική Κοντογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
 2. Ευαγγελία Σεραφείµ-Ρηγοπούλου, «Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην Α/βαθµια εκπαίδευση στο Νοµό Έβρου, µέσα από το ρόλο και έργο του δασκάλου», 2002. Επιβλέπων: Αθανάσιος Βακαλιός, Αναπληρωτής Καθηγητής.
 3. Γαλήνη Ρεκαλίδου, «Χωρο-χρονική δόµηση και γραφική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας», 2002. Επιβλέπουσα: Λουκία Μπεζέ, Καθηγήτρια.
 4. Βασιλική Βασιλούδη, «Η εφηµερίς των παίδων και ο Μ. ∆. Καλαποθάκης: Παράµετροι ενός παιδικού περιοδικού του 19ου αιώνα», 2004. Επιβλέπουσα: Ζωή Γαβριηλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια.
 5. Άννα Αντωνοπούλου, «Ευαισθητοποίηση των αισθήσεων και αποκλίνουσα σκέψη των νηπίων», 2004. Επιβλέπουσα: Λουκία Μπεζέ, Καθηγήτρια.
 6. Παναγιώτα Πολίτη, «Κοινωνική συγκρότηση και πολιτισµική ταυτότητα σε µια δίγλωσση κοινότητα: Αγία Άννα (Κούκουρα) Βοιωτίας», 2006. Επιβλέπουσα: Παρασκευή Κουφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
 7. Αλέξανδρος Παπάνης, «Στρατηγικές εκµάθησης των Μουσουλµανόπαιδων της Θράκης που µαθαίνουν την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα», 2009. Επιβλέπουσα: Ζωή Γαβριηλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια.
 8. Βασιλική Βόντσα, «Συσχέτιση των στάσεων των εκπαιδευτικών των διαπολιτισµικών γυµνασίων προς τους αλλόγλωσσους µαθητές και των πρακτικών που εφαρμόζουν κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας», 2012. Επιβλέπουσα: Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια.
 9. Ευθυµία Πεντέρη, «Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της σχέσης οικογένειας και νηπιαγωγείου: ∆ιερεύνηση της γονικής εµπλοκής και των παραγόντων που την επηρεάζουν», 2012. Επιβλέπουσα: Γαλήνη Ρεκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
 10. Άννα Αφεντουλίδου, «Τζάνι Ροντάρι – Ευγένιος Τριβιζάς: ανατρεπτικές πτυχές του έργου τους», 2014. Επιβλέπουσα: Αναστασία Οικονομίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια.
 11. Βηθλεέμ Τσιτάκη, «Η Διαχείριση των εθνοπολιτισμικών ταυτοτήτων των εκπαιδευτικών στη σχέση τους με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας της μειονότητας της Θράκης: το παράδειγμα επεξεργασίας αφηγηματικών – λογοτεχνικών κειμένων στο Νηπιαγωγείο», 2016. Επιβλέπουσα: Παρασκευή Κουφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
 12. Δημήτριος Στεφανίδης, «Λειτουργία των Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Περιοχή της Θράκης. Μία Κοινωνιολογική Προσέγγιση», 2018. Επιβλέπουσα: Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια.
 13. Μαρία Βαρσαμά, «Ανάστροφος Σχεδιασμός Παραδοσιακών Προγραμμάτων: Παράδειγμα από τα Μαθήματα των Φυσικών Επιστημών για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και Μαθητές Α’-Γ’ Τάξης Δημοτικού. Μια Προσέγγιση Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης», 2019. Επιβλέπουσα: Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια.