Μενού Κλείσιμο

Εργαστήρια του Τμήματος

Στο Τµήµα έχουν συσταθεί µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα και είναι ενεργά τα ακόλουθα θεσμοθετημένα Εργαστήρια:

Ακόµη, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, λειτουργούν τα ακόλουθα µη θεσµοθετηµένα εργαστήρια:

  • Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη
  • Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών (από κοινού µε το Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης)
  • Εργαστήριο Εικαστικών (από κοινού µε το Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης)
  • Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (από κοινού µε το Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης)