Μενού Κλείσιμο

Συγγραφή και Επιμέλεια Έκδοσης Βιβλίων

Η συγκεκριμένη σελίδα περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα των βιβλίων που έχουν συγγραφεί, επιμεληθεί ή μεταφρασθεί από μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος. Επιπλέον περιλαμβάνεται και ενδεικτική λίστα βιβλίων που συγγράφηκαν από διδάκτορες του Τμήματος με βάση τις εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές.

 

Βιβλία που έχουν Συγγραφεί, Επιμεληθεί ή Μεταφρασθεί από Μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των βιβλίων που έχουν συγγραφεί, επιμεληθεί ή μεταφρασθεί από μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος στη διάρκεια της θητείας τους στο Τμήμα. Η λίστα αφορά: (α) εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ, (β) αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ και (γ) μέλη ΔΕΠ που μετακινήθηκαν σε άλλο Τμήμα. Επιπλέον, η λίστα περιλαμβάνει και βιβλία των ομότιμων καθηγητών/τριών του Τμήματος. Το όνομα του σχετικού μέλους ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ αναγράφεται με πλάγια γραφή.

 

Ε.Γ. Αυδίκος (Επιμ.) (1996). Από το Παραμύθι στα Κόμικς : Παράδοση και Νεοτερικότητα. Αθήνα: Οδυσσέας.

Ε.Γ. Αυδίκος (1996). Το Παιδί στην Παραδοσιακή και τη Σύγχρονη Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ε.Γ. Αυδίκος (1997). Το Λαϊκό Παραμύθι. Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Β’ έκδοση. Αθήνα: Οδυσσέας.

Ε.Γ. Αυδίκος (1997). Λαϊκός Λόγος Διακόνων, Θεία Σοφία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ε.Γ. Αυδίκος (1998). Από τη Μαρίτσα στον Έβρο. Πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις. Δήμος Τυχερού, Αλεξανδρούπολη.

Ε.Γ. Αυδίκος (1999). Μια Φορά κι έναν Καιρό αλλά Μπορεί να Γίνει και Τώρα. Η Εκπαίδευση ως Χώρος Διαμόρφωσης Παραμυθάδων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Α. Βακαλιός (1994, 2005). Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (1994), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (2005).

Α. Βακαλιός (1994, 2005). Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (1994), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (2005).

Α. Βακαλιός (Επιμ.) (1999 και 2005). Παλιννόστηση και ένταξη. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. [Επιμέλεια έκδοσης πρακτικών συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕΠΗ και το ΠΤΔΕ ΔΠΘ].

Α. Βακαλιός (1999). Η Ιδανική και η Πραγματική Εικόνα του Ανθρώπου: Πραγματεία Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Α. Βακαλιός (2002). Τεχνολογία, Κοινωνία, Πολιτισμός. Αθήνα: Ψηφίδα.

Α. Βακαλιός (2008). Τέχνη και Πολιτική. Επιστήμη και Τέχνη. Αθήνα: Προσκήνιο.

Α. Βακαλιός (2017). Το Μέτρο: Ο Άνθρωπος ως Υπερβατικό Ον και το Πρόβλημα του Μέτρου. Αθήνα: Εύμαρος.

Χ. Blanco, P.-A. Buvet, Ζ. Gavriilidou (Επιμ.) (2001). Détermination et Formalisation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Α. Νάκας, Ζ. Γαβριηλίδου (2002). Νεοελληνικά Αθησαύριστα. Αθήνα: Επτάλοφος.

Ζ. Γαβριηλίδου (2003). Φωνητική Συνειδητοποίηση και Διόρθωση Παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Α. Νάκας, Ζ. Γαβριηλίδου (2005). Δημοσιογραφία και Νεολογία. Αθήνα: Πατάκης.

Π. Γιαγκουνίδης (1996). Η Προσχολική Αγωγή στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Κώδικας.

Α. Γιόφτσαλη, Χ. Πίτσου (2021). Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις σε Τυπικά και Εναλλακτικά Πλαίσια Εκπαίδευσης: Πρακτική άσκηση και αναστοχασμός σε πανεπιστημιακά τμήματα επιστημών εκπαίδευσης και αγωγής. Αθήνα: Gutenberg.

Λ. Γώγου (1994 και 2010). Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις. Τι Λένε οι Δάσκαλοι για τους Γονείς; Μια Ποιοτική Προσέγγιση στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Πορεία.

Λ. Γώγου (2010). Η Κατανόηση των Κοινωνικών Φαινομένων και οι Προοπτικές της Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Γρηγόρης.

Δ. Δαμιανού (2005). Λαϊκές Αφηγήσεις. Μύθοι και Παραμύθια των Κυθήρων. Φαντασιακή Δημιουργία και Πραγματικότητα. Αθήνα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών.

Δ. Δαμιανού, Α. Οικονομίδου (Επιμ.) (2011). Αφηγήσεις που δεν Τελειώνουν Ποτέ… Κειμενικές και Εικονογραφικές Διασκευές για Παιδιά, Αθήνα: Παπαδόπουλος.

Ν. Μακρής, Δ. Δεσλή (Επιμ.) (2004). Η γνωστική Ψυχολογία Σήμερα: Γέφυρες για τη Μελέτη της Νόησης. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Δ. Δεσλή (Επιμέλεια και εισαγωγή) (2007). Nunes, T. & Bryant, P.,: Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά. Αθήνα: Gutenberg.

Χ. Σακονίδης, Δ. Δεσλή (Επιμ.) (2007). Τυπικά και Άτυπα Μαθηματικά: Χαρακτηριστικά, Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις στο Πλαίσιο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Μ. Καϊλα, Ε. Θεοδωροπούλου, Α. Δημητρίου, Ν. Αναστασάτος (Επιμ.) (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός. Αθήνα: Ατραπός.

Α. Δημητρίου (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Α. Δημητρίου, Π. Ξανθάκου, Γ. Λιαράκου, Μ. Καϊλα (Επιμ.) (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Θεωρίας, Έρευνας και Εφαρμογών. Αθήνα: Ατραπός.

A. Δημητρίου (Επιμ.) (2013). Έννοιες για τη Φύση και το Περιβάλλον στην Προσχολική Ηλικία. Ερευνητικά Δεδομένα, Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Α. Γεωργόπουλος, Κ. Νικολάου, Α. Δημητρίου, Κ. Γαβριλάκης, Γ. Μπλιώνης (2014). Γη ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg.

Α. Δημητρίου, A. Θεοδωρίδης, I. Μαντούβαλος (2016). Μελέτη της Εξέλιξης του Περιβαλλοντικού Αστικού Τοπίου στον Χώρο και τον Χρόνο ως Εργαλείο για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Η Περίπτωση της Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη: Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΤΕΕΠΗ.

Α. Δημητρίου, Χ. Σακονίδης, Ε. Μαλκοπούλου, Χ. Μπουτζιλούδη, Α.-Ε. Τεμπρίδου (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Α’: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. –Δ.Π.Θ. ISBN 978-618-5182-04-5 (Set) (σελ. 647). ISBN 978-618-5182-05-2

Α. Δημητρίου, Χ. Σακονίδης, Ε. Μαλκοπούλου, Χ. Μπουτζιλούδη, Α.-Ε. Τεμπρίδου (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ. ISBN 978-618-5182-04-5 (Set) (σελ. 379). ISBN 978-618-5182-06-9

Θ. Βουγιουκλής, Α. Δραμαλίδης (2010). Εισαγωγή σε Βασικές Μαθηματικές Έννοιες. Ξάνθη: Εκδόσεις Σπανίδη.

Α. Ζαφειράκου (Επιμ.) (2000). Μουσεία και Σχολεία: Διάλογος και Συνεργασίες, Αναπαραστάσεις και Πρακτικές. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Ε. Ζούμας (1995). Έτσι Δουλεύουμε Επιστημονικά. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Σ. Ιακωβίδου (2020). Inter-esse: Θέματα και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Σ. Κανελλάκη (2000). Henri Wallon – Μια Θεωρία για την Ανάπτυξη του Ατόμου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

B.J. Wadsworth (2001). Η Θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη Γνωστική και τη Συναισθηματική Ανάπτυξη – Τα Θεμέλια του Κονστρουκτιβισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. (Μετάφραση: Σ. Κανελλάκη, Σ. Παπαδόπουλος, Σ. Γιατρά).

Σ. Κανελλάκη (2004). Γνωστικές Διεργασίες – Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Απόφασης. Αθήνα: Ατραπός.

Ε. Σμιντ – Κιτσίκη (2005). Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία – Δοκίμιο πάνω στη Μεταβίβαση της Θεωρίας και της Πρακτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. (Μετάφραση: Σ. Κανελλάκη).

Κ. Καραδημητρίου, Μ. Λαντζουράκη, Κ. Ζάραγκας (2021). Παιχνίδια Αντικείμενα: Παιδαγωγικές διαστάσεις και εφαρμογές σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αθήνα: Gutenberg.

Δ. Κλάδης (1997). Το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου: Κωδικοποίηση του Δικαίου των Διεθνών Συναλλαγών. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Δ. Κλάδης, Γ. Πανούσης (1998). Ο Νόμος Πλαίσιο για τη Δομή και Λειτουργία των Α.Ε.Ι. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Β. Θεοδώρου, Β. Κοντογιάννη (Επιμ.) (1998). Το Παιδί στη Νεοελληνική Κοινωνία 19ος – 20ός Αιώνας: Αξίες, Αναπαραστάσεις, Αποτυπώσεις. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.

Ε. Κουφάκη (Επιμ.) (2002). François de Singly, Το άτομο, το ζευγάρι, η οικογένεια. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Μ. Λουμάκου, Π. Κορδούτης, E. Σαραφίδου (2001). Ερωτική επαφή και προφύλαξη – Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Μ. Μουμουλίδου (2006). Η Παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας στην Προσχολική Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Β. Θεοδώρου, Μ. Μουμουλίδου, Α. Οικονομίδου (επιμέλεια και εισαγωγή) (2006). Η Παιδική Ηλικία και οι Αναπαραστάσεις της στον Σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο. Αθήνα: Αιγόκερος.

Μ. Μουμουλίδου, Γ. Ρεκαλίδου (Επιμ.) (2010). Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Μ. Μουμουλίδου (2015). Πρακτικές Διδασκαλίας-Μάθησης στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

L. Marmoz, M. Moumoulidou, D. Tsakiris, G. Stamelos (Επιμ.) (2015). La recherche en éducation dans un monde en crise. En Grèce et ailleurs. Paris: L’Harmattan.

Μ. Μουμουλίδου (μετάφραση και επίμετρο) (2005, 2016). Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Προσαρμοσμένη για Παιδιά (Διασκευή από την Ruth Rocha και τον Otavio Roth). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (1998). Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Περιεχόμενα βιβλίου)

Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (2002). Βία στο Σχολείο… Βία του Σχολείου… Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2η έκδοση.

Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Σφυρόερα, Λ. Μπεζέ (2010). Γλώσσα Β’ Δημοτικού: Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 4η έκδοση.

Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Σφυρόερα, Λ. Μπεζέ (2010). Γλώσσα Β’ Δημοτικού: Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας – Τετράδιο Εργασιών. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 4η έκδοση.

Μ. Λουμάκου, Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (2006). Το Παιδί και τα Δικαιώματά του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

H. Lehalle, D. Mellier (2010). Ψυχολογία της Ανάπτυξης – Παιδική Ηλικία και Εφηβεία – Μαθήματα και Ασκήσεις (Επιμέλεια: Λ. Μπεζέ). Αθήνα: Πεδίο.

Β. Μπρουσκέλη, Β. Λουμάκου (2010). Παιδί και Γεγονότα Ζωής. Αθήνα: Gutenberg.

Α. Οικονομίδου (2011). Χίλιες και μία Ανατροπές: Η Νεοτερικότητα στην Λογοτεχνία για Μικρές Ηλικίες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Α. Οικονομίδου (2016). Το Παιδί πίσω απ’ τις Λέξεις: Ο Εννοούμενος Αναγνώστης των Παιδικών Βιβλίων. Αθήνα: Gutenberg.

Γ.Λ. Παγκάκης (Επιμ.) (1993). Νεωτερική Ποίηση. Αθήνα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

E.C. Melhuish, K. Petrogiannis (Επιμ.) (2006). Early Childhood Care and Education: International Perspectives. London: Routledge.

Ν. Μόρρις (2008). Ο Θαυμαστός Κόσμος του Βρέφους (Μετάφραση Κ. Πετρογιάννης). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Γ. Ρεκαλίδου, Μ. Σφυρόερα (Επιμ.) (2008). Εμψυχώσεις σε Ομάδες Παιδιών (Σχεδιασμοί και Εμπειρίες). Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικο-πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών. Αλεξανδρούπολη: ΤΕΕΠΗ.

Γ. Ρεκαλίδου (2011). Αξιολόγηση της Μάθησης ή Αξιολόγηση για τη Μάθηση; Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Γ. Ρεκαλίδου (2016). Η Αξιολόγηση στην Τάξη του Νηπιαγωγείου. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Ι. Hatzilygeroudis, J. Prentzas (Επιμ.) (2011). Combinations of Intelligent Methods and Applications, Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 8. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

I. Hatzilygeroudis, V. Palade, J. Prentzas (Επιμ.) (2016). Combinations of Intelligent Methods and Applications – Proceedings of the 4th International Workshop, Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 46, Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

J. Prentzas (2016). (Επιμ.), Digital Stories and Their Integration in Early Childhood and Primary Education: Teaching Scenarios and Practical Ideas. New York: Nova Science Publishers.

I. Hatzilygeroudis, V. Palade, J. Prentzas (Επιμ.) (2017). Advances in Combining Intelligent Methods: Postproceedings of the 5th International Workshop CIMA-2015, Vietri sul Mare, Italy, November 2015 (at ICTAI 2015), Intelligent Systems Reference Library, Vol. 116, Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού, Β. Τσάκωνα (2014). (Επιμ.) Ανάλυση Λόγου. Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος.

A. Filippoupoliti (Επιμ.) (2010). Science Exhibitions: Communication and Evaluation. Edinburgh: MuseumsEtc.

A. Filippoupoliti (Επιμ.) (2010). Science Exhibitions: Curatiοn and Design. Edinburgh: MuseumsEtc.

Α. Φιλιππουπολίτη (2014). Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Οδηγός. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. ISBN: 978-960-244-160-2.

Ι.Β. Χατζησάββας (1989). Μεταθεωρητική Κοινωνικοποίηση και Αγωγή – Μεθοδολογικά και Επιστημολογικά Προβλήματα: Εισαγωγή στη Διεπιστημονική Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Κ. Χατζόπουλος (1991). Ελληνικά Σχολεία στην Περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας 1453-1821. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

 

Bιβλία που Συγγράφηκαν από Διδάκτορες του Τμήματος με Βάση τις Εκπονηθείσες Διδακτορικές Διατριβές

Β. Βασιλούδη (2014). Εφημερίς των Παίδων (1868-1893) – Περιοδικός Τύπος κα Προτεσταντικά Πρότυπα για την Παιδική Ηλικία. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Τ. Μωραΐτη (2003). Ο Μαγικός Βοηθός – Ο Ρόλος του Μαγικού Βοηθού στην Εξέλιξη του Παραμυθιού. Αθήνα: Ταξιδευτής.

Π. Πολίτη (2008). Τα Κούκουρα – Η Πολιτισμική Ταυτότητα μιας Αρβανίτικης Κοινότητας στη Βοιωτία. Αθήνα: Βιβλιόραμα.

Ε. Σεραφείμ – Ρηγοπούλου (2008). Η Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον Έβρο – Έρευνα με Ερωτηματολόγιο. Αθήνα: Σμυρνιωτάκη.

Ε. Σεραφείμ – Ρηγοπούλου (2008). Παράμετροι Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας στα Μειονοτικά Σχολεία της Δυτικής Θράκης – Έρευνα στο Μουσουλμάνο Δάσκαλο. Αθήνα: Σμυρνιωτάκη.