Μενού Κλείσιμο

Αξιολόγηση Τμήματος

 

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος (Σεπτέμβριος 2013)

Το Τμήμα συμμετείχε στην εξωτερική αξιολόγηση που διοργάνωσε η ΑΔΙΠ το 2013. Η επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών επισκέφθηκε το Τμήμα το χρονικό διάστημα 3-5 Σεπτεμβρίου 2013. Αποτελούνταν από:

 • την Καθηγήτρια Evangeline Newton, από το Πανεπιστήμιο του Akron στο Ohio των ΗΠΑ,
 • τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Παναγιωτόπουλο, από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας στην Κύπρο και
 • την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελεωνόρα Παπαλεοντίου-Λουκά από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η έκθεση παρελήφθη το Σεπτέμβρη του 2013 και ακολούθως αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του Τμήματος και της Α.ΔΙ.Π. Η προετοιμασία της διαδικασίας αξιολόγησης μνημονεύτηκε με εξαιρετικά θετικό τρόπο στην έκθεση: “We commend the faculty for the meticulous preparation of this evaluation, particularly in the context of their limited time and resources”. Επίσης όσον αφορά το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, η επιτροπή εκθείασε τόσο τη δομή και διάρθρωση του όσο και την εφαρμογή του: “In general, the department is achieving its goals very well and we believe is to be commended for delivering high-quality instruction under challenging circumstances (e.g., lack of funding and resources). Faculty have demonstrated the ability to develop and implement innovative, research-based programs that represent “Best Practice” (Zemelman, Daniels, & Hyde, 2012) and contribute significantly to student learning.”. Να σημειωθεί ότι στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης γίνεται αναφορά σε υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των αποφοίτων (σελ. 10, 18): “In a 2008 alumni response, 8 of 10 graduates said that they would choose the same program if they were about to become students again”, “During our meeting with students, it was clear that the department has produced a number of enthusiastic alumni who are also effective communicators”. Κατά προσέγγιση υλοποιήθηκε το 90% των συστάσεων της επιτροπής των εξωτερικών αξιολογητών που η υλοποίησή τους ήταν στις δυνατότητες του Τμήματος.

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος (Σεπτέμβριος 2013) [pdf]


Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2021)

Έκθεση Πιστοποίησης [pdf]

Το Τμήμα υπέβαλε αίτηση για πιστοποίηση του Π.Π.Σ. στη διάρκεια της άνοιξης του 2020. Στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2021 διενεργήθηκαν οι διαδικασίες πιστοποίησης του Π.Π.Σ. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι σχετικές εργασίες έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών ορίστηκε από την ΕΘΑΑΕ και αποτελούνταν από τα εξής μέλη: (α) τον Καθηγητή Λεωνίδα Κυριακίδη, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, (β) τον Ομότιμο Καθηγητή Αθανάσιο Γκαγκάτση, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, (γ) την Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και (δ) την Καθηγήτρια Panayota Youli Mantzicopoulos-James, από το Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ.

Τα μέλη της επιτροπής συνομίλησαν με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., μέλη προσωπικού του Τμήματος, μέλη της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος, φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, εργοδότες και κοινωνικούς φορείς που συνεργάζονται με το Τμήμα. Ξεναγήθηκαν επίσης εικονικά στις υποδομές του Τμήματος.

Η έκθεση της πιστοποίησης παρελήφθη από το Τμήμα στη διάρκεια του 2021. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν πολύ θετικά. Στις εννέα από τις δέκα παραμέτρους που αξιολογήθηκαν, ο βαθμός αξιολόγησης ήταν “Fully Compliant”. Στη μία παράμετρο, ο βαθμός αξιολόγησης ήταν “Substantially compliant”. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι 4 έτη: 10/12/2021 – 9/12/2025.

 

Βαθμοί για τις παραμέτρους αξιολόγησης

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας Fully compliant
Σχεδιασμός και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών Fully compliant
Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση Fully compliant
Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση σπουδών και λήψη πτυχίου Fully compliant
Διδακτικό προσωπικό Substantially compliant
Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη Fully compliant
Διαχείριση πληροφοριών Fully compliant
Δημόσια πληροφόρηση Fully compliant
Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών Fully compliant
Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των ΠΠΣ Fully compliant

Μεταξύ των θετικών επισημάνσεων της έκθεσης πιστοποίησης είναι οι εξής:

 • Το ακαδημαϊκό προφίλ και ο προσανατολισμός του Π.Π.Σ., οι στόχοι, τα γνωστικά αντικείμενα, η δομή, η οργάνωση, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα είναι συμβατά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Οι αναθεωρήσεις του προγράμματος είναι συμβατές με τις βασικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στα Πρότυπα.
 • Υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία του Τμήματος με τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Ικανοποίηση των φοιτητών/τριών από το Π.Π.Σ. και ετοιμότητά τους να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση και την κοινότητα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με τις εμπειρίες συνεργαζόμενων φορέων και αποφοίτων.
 • Η απόκτηση εμπειρίας μέσω της πρακτικής σε διάφορα περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής μάθησης (βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία) αποτελεί όφελος τόσο για τους/τις φοιτητές/τριες όσο και την κοινότητα.
 • Τόσο οι φοιτητές/τριες όσο και οι συνεργαζόμενοι φορείς εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τις πρωτοβουλίες του Τμήματος σε εναλλακτικά περιβάλλοντα.
 • Οι συνεργαζόμενοι φορείς είχαν πολύ θετική στάση όσον αφορά το έργο των φοιτητών/τριών στην κοινότητα.
 • Προωθούνται επιτυχώς οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι στόχοι της κοινότητας.
 • Υπάρχει ομαλή μετάβαση σε όλα τα στάδια του προγράμματος.
 • Υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ του περιεχομένου του προγράμματος, της κοινότητας και του πολυπολιτισμικού πλαισίου της εκπαίδευσης.
 • Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ φοιτητών/τριών και μελών του προσωπικού.
 • Οι φοιτητές/τριες επισήμαναν ότι τους δίνονται ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο της διδασκαλίας και μάθησης.

Τα μέλη της επιτροπής έκαναν και διάφορες συστάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης πιστοποίησης. Οι συστάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη από τα μέλη του Τμήματος.


Εσωτερική Αξιολόγηση: Αποτελέσματα από Ερωτηματολόγια Φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες του ΤΕΕΠΗ συμπληρώνουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης για κάθε προπτυχιακό μάθημα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, τα σχετικά ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ. Τα προηγούμενα χρόνια συμπληρώνονταν έντυπα. Ακολουθούν αποτελέσματα που αφορούν τα 3 τελευταία ακαδημαϊκά έτη. Τα αποτελέσματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 αφορούν μόνο το χειμερινό εξάμηνο.

Γενικά αποτελέσματα

2019-20 2018-19 2017-18
Σύνολο αξιολογήσεων 333 971 541
Δείκτης 4.15 4.08 4.02

Γενικά αποτελέσματα

2019-20 2018-19 2017-18
Βαθμός αξιολόγησης %
%
%
5 (Πάρα πολύ) 52.54999924 46.18999863 46.09999847
4 (Πολύ) 24.79999924 27.94000053 25.90999985
3 (Μέτρια) 12.71000004 14.85000038 14.34000015
2 (Λίγο) 4.860000134 5.320000172 6.28000021
1 (Καθόλου) 5.070000172 4.230000019 5.579999924

 

Αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν τον/την διδάσκοντα/ουσα

2019-20 2018-19 2017-18
Ο/Η Διδάσκοντας/ουσα ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ
έδειχνε να γνωρίζει και να κατέχει καλά το αντικείμενο; 4.64 0.67 4.5 0.74 4.46 0.87
ερχόταν στο μάθημα καλά προετοιμασμένος/η; 4.55 0.78 4.44 0.78 4.33 0.97
είχε μεγάλη μεταδοτικότητα και καλή επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες στο μάθημα; 4.27 1.12 4.06 1.16 4.06 1.19
έδινε σαφείς και κατατοπιστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας; 4.25 1.03 4.14 1.03 4.05 1.11
είναι κατά τη γνώμη σας πολύ καλός/ή δάσκαλος/δασκάλα; 4.31 1.01 4.16 1.04 4.21 1.03

Αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν τη διδασκαλία

2019-20 2018-19 2017-18
Η Διδασκαλία ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ
έγινε με τρόπο που βοήθησε στην κατανόηση του μαθήματος; 4.2 1.05 4.09 1.04 4.09 1.08
έγινε με χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας; 3.4 1.55 3.87 1.18 3.54 1.4
οδήγησε στην ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης; 4.21 0.9 4.25 0.94 4.18 1.04
περιελάμβανε καλά παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές; 4.24 1.06 4.13 1.06 4.13 1.09
ήταν κατά τη γνώμη σας πολύ καλή; 4.22 1.07 4.04 1.08 4.09 1.11

Αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν το μάθημα

2019-20 2018-19 2017-18
Το μάθημα
ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ
είχε ενδιαφέρουσα ύλη και προσέφερε σημαντικές πληροφορίες; 4.24 1.01 4.14 1.04 4.14 1.03
είχε παρόμοιο φόρτο εργασίας με ανάλογα μαθήματα; 3.62 1.27 3.07 1.4 2.93 1.45
υποστηρίχθηκε από καλά συγγράμματα και ανάλογα βοηθήματα; 4.04 1.12 3.97 1.06 3.83 1.15
φαίνεται να είναι χρήσιμο για την περαιτέρω επαγγελματική σας απασχόληση; 3.98 1.2 4.21 1.04 4.22 1.02
θα συνιστούσατε και σε άλλους/ες φοιτητές/τριες να το παρακολουθήσουν; 4.05 1.24 4.11 1.12 4.07 1.14

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα Έτη 2012 & 2013 και το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17   (Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι τμήμα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Δ.Π.Θ. και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Επαγγελματικής Κοινότητας, αποτελώντας κέντρο πληροφόρησης των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Δ.Π.Θ. με γνώμονα τη μετέπειτα προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες και αποφοίτους/ες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Γραφείο Διασύνδεσης διεξήγαγε μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013. Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση του βαθμού και της ποιότητας απασχόλησης των αποφοίτων για τα 18 Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Η έρευνα διενεργείται έξι έως επτά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων υπερπηδώντας παράγοντες που καθυστερούν την άμεση ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α. Η αποτύπωση της γνώμης των αποφοίτων μετά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας κρίνεται κρίσιμη για την ποιότητα των προσφερόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.

Οι απόφοιτοι/ες που συμμετείχαν στο δείγμα της μελέτης απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με:

 • Γενικά στοιχεία
 • Την εκπαίδευσή τους
 • Απορρόφηση από την αγορά εργασίας
 • Επίπεδο ανεργίας
 • Πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Δ.Π.Θ. (έτη 2012, 2013) σε pdf

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Δ.Π.Θ. (Ακαδ. έτος 2016-17) σε pdf

Συμμετέχοντες/ουσες

 • Έτη 2012, 2013: Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 82 από τους/τις 276 αποφοίτους/ες του ΤΕΕΠΗ (τηλεφωνική συνέντευξη).
 • Ακαδημαϊκό έτος 2016-17: Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 55 από τους/τις 98 αποφοίτους/ες του ΤΕΕΠΗ.

Ακολουθούν σχετικά αποτελέσματα ([1]: έτη 2012 & 2013, [2]: Ακαδ. έτος 2016-17). Σε κάθε γραμμή, η 1η επιμέρους γραμμή αφορά στοιχεία για τα έτη 2012 & 2013 ενώ η 2η επιμέρους γραμμή αφορά στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

 

Επίπεδο ικανοποίησης φοιτητών/τριών ΤΕΕΠΗ

Ερώτηση

(5: Πολύ ευχαριστημένος, 4: Ευχαριστημένος,

3: Ουδέτερη άποψη, 2: Δυσαρεστημένος,

1: Πολύ δυσαρεστημένος)

5 4 3 2 1
Επίπεδο ικανοποίησης από πρόγραμμα σπουδών 45.1% 47.6% 6.1% 0% 1.2%
32.73% 45.45% 21.82% 0% 0%
Επίπεδο ικανοποίησης από διδακτικό προσωπικό 30.5% 54.9% 13.4% 0% 1.2%
38.18% 41.82% 18.18% 1.82% 0%
Επίπεδο ικανοποίησης από λειτουργικές υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις, αίθουσες διδασκαλίας, κλπ) 4.9% 31.7% 45.1% 13.4% 4.9%
14.55% 25.45% 54.55% 5.45% 0%
Επίπεδο ικανοποίησης από διοικητική υποστήριξη 33.3% 53.1% 9.9% 1.2% 2.5%
54.55% 30.91% 12.73% 0% 1.82%

 

Επίπεδο ικανοποίησης φοιτητών/τριών ΤΕΕΠΗ σε σχέση με το μ.ο. των Τμημάτων του ΔΠΘ (2012 & 2013)

Ερώτηση ΜΤ (ΤΕΕΠΗ) ΤΑ (ΤΕΕΠΗ) ΜΤ (ΔΠΘ) ΤΑ (ΔΠΘ)
Επίπεδο ικανοποίησης από πρόγραμμα σπουδών 4.35 0.709 4.03 0.739
4.11
Επίπεδο ικανοποίησης από διδακτικό προσωπικό 4.13 0.733 3.93 0.797
4.16
Επίπεδο ικανοποίησης από λειτουργικές υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις, αίθουσες διδασκαλίας, κλπ) 3.18 0.904 3.02 1.056
3.49
Επίπεδο ικανοποίησης από διοικητική υποστήριξη 4.14 0.833 3.62 1.025
4.36

Περαιτέρω ερωτήσεις (2012 & 2013, Ακαδ. έτος 2016-17)

Ερώτηση
Επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη Προπτυχιακό (54.9%) Μεταπτυχιακό (45.1%)
Προπτυχιακό (38.18%) Μεταπτυχιακό (61.82%)
Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση
Απασχολούμενος (65.9%) Αυτοαπασχολούμενος (11%) Άνεργος (13.4%)
Απασχολούμενος (74.55%) Αυτοαπασχολούμενος (1.82%) Άνεργος (18.18%)
Συσχετισμός τρέχουσας επαγγελματικής κατάστασης με σπουδές Πάρα πολύ (50.8%) Πολύ (12.7%) Καθόλου (31.7%)
Πάρα πολύ (45.24%) Πολύ (11.9%) Καθόλου (33.33%)
Χρονικό διάστημα από αποφοίτηση έως εύρεση πρώτης απασχόλησης 1-6 μήνες (46.3%) 7-12 μήνες (20.7%) 13-24 μήνες (15.9%)
1-6 μήνες (45.45%) 7-12 μήνες (14.55%) 13-24 μήνες (12.73%)