Μενού Κλείσιμο

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Γενικά

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει με τυχαίο τρόπο καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) για κάθε νεοεισαγόμενο/η φοιτητή/τρια στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών/τριών ισοκατανέμεται μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. Ο/Η ΑΣΣ ενός/μιας φοιτητή/τριας παραμένει ο/η ίδιος/α μέχρι την περάτωση των σπουδών του/της. Σε περίπτωση απουσίας του/της ΑΣΣ για μεγάλο χρονικό διάστημα (λ.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας), η Συνέλευση αναθέτει τους/τις φοιτητές/τριες του/της εν λόγω ΑΣΣ σε άλλο(α) μέλος(η) Δ.Ε.Π. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση εισαγωγής φοιτητών/τριών ειδικών παθήσεων ή ειδικών κατηγοριών για όσους/ες φοιτητές/τριες εγγράφηκαν αργότερα στο Τμήμα.

Το Τμήμα έχει εγκρίνει Κανονισμό για τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών βάσει σχετικού σχεδίου Κανονισμού που ετοίμασε η ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ.

Ρόλος του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών

Ο/Η ΑΣΣ επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών/τριών που του/της ανατίθενται. Ο/Η ΑΣΣ ενημερώνει και συμβουλεύει τους/τις φοιτητές/τριες για όλα τα παρακάτω:

  • Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών/τριών στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος και της Σχολής, δυσκολίες στη διάρκεια της φοίτησης, τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του/της φοιτητή/τριας να παρακολουθεί τα μαθήματα και να συμμετάσχει στις εξετάσεις.
  • Επιλογή μαθημάτων ανάλογα με τα προσωπικά του/της ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του/της.
  • Συζήτηση για την ακαδημαϊκή πορεία του/της φοιτητή/τριας στο Τμήμα.
  • Επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών.
  • Ενημέρωση για δομές που προσφέρουν πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές (στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
  • Ενημέρωση για δομές που προσφέρουν πληροφορίες για επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).
  • Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δ.Π.Θ. στους/στις φοιτητές/τριές του (Φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, ΔΟΣΥΠ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κ.λπ.).

Επικοινωνία με τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών

Ο/Η ΑΣΣ δημιουργεί λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών/τριών που του/της έχουν ανατεθεί και επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των σπουδών τους. Ο/Η ΑΣΣ μπορεί να συζητά με τους/τις φοιτητές/τριες που συμβουλεύει κατά τις ώρες συνεργασίας του/της στο Τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Κανονισμό του Τμήματος για τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών.

 

Κατανομή Φοιτητών/τριών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους Σπουδών (2022-23)

Λόγω απουσίας ορισμένων Ακαδημαϊκών Συμβούλων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, έχει γίνει προσωρινή αντικατάστασή τους από άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (βλ. τρέχουσα κατανομή φοιτητών/τριών για το εαρινό εξάμηνο):