Μενού Κλείσιμο

Μάθημα κορμού ΠΜΣ “KΕ4. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

KΕ4. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ενός εκπαιδευτικού συστήματος που έχει ως κεντρική φιλοσοφική και πολιτική έννοια την έννοια της «δια βίου μάθησης». Η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναπτύσσονται τόσο στο πεδίο της τυπικής όσο και στο πεδίο της μη-τυπικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που απευθύνονται σε ενηλίκους παρουσιάζει μια μεγάλη διαφοροποίηση και αφορά τόσο στην υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη γενικότερη πνευματική και μορφωτική καλλιέργεια των ενηλίκων (τα οποία συνήθως περιγράφονται με τους όρους «προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης» ή «προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων») όσο και σε προγράμματα που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής διάστασης του ανθρώπινου βίου ή της αγοράς εργασίας (τα οποία περιγράφονται με όρους όπως «προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ή και επιμόρφωσης εργαζομένων»). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα θεμελιώδη στοιχεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα ζητήματα που θα αναλυθούν είναι τα ακόλουθα:

  • Η εξέλιξη του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.
  • Η έννοια της δια βίου μάθησης και η σχέση της με την εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση των ενηλίκων αλλά και για την εκπαίδευση των ενηλίκων (Paulo Freire, Malcolm Knowles, Jack Mezirow, Peter Jarvis).
  • Ο ρόλος της βιογραφίας στην κατανόηση των κινήτρων των ενηλίκων για συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες.
  • Το ζήτημα του κριτικού στοχασμού και οι εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ανάπτυξή του.
  • Η αξιολόγηση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και η αναγνώριση της πρότερης εμπειρικής μάθησης των ενηλίκων.

Το ζήτημα της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων.