Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση –Σεμινάρια – Διαλέξεις – Βιωματικά εργαστήρια”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση –Σεμινάρια – Διαλέξεις – Βιωματικά εργαστήρια

ΔΣΒ1. Εκπαίδευση εμψυχωτών και εκπαιδευτικών:  συνεργατική προσέγγιση του Lesson Study

Το εν λόγω σεμινάριο επιχειρεί να καταδείξει πρακτικές με τις οποίες οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το βασικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης Lesson Study αλλά και τις προσαρμογές που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες ομάδες μάθησης. Βασική επιδίωξη του μοντέλου είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα από συνεργατικές μεθόδους σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μεταξύ των μελών ομάδας Lesson Study. Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε δυο ενότητες. Στην πρώτη, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη δομή του εν λόγω μοντέλου μέσα από διάλεξη και συζήτηση καθώς θα έχουν και την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με φοιτητές από τον προηγούμενο κύκλο μεταπτυχιακού προγράμματος συζητώντας την εμπειρία που βίωσαν από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Στο δεύτερο μέρος, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και σενάρια προσομοίωσης οι φοιτητές θα ασκηθούν τόσο στην ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στην ομάδα όσο και σε τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης δυσκολιών συνεργασίας που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της πρακτικής άσκησης.

 

ΔΣΒ2. Σχεδιασμός – εφαρμογή – αξιολόγηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 

Η ενότητα αυτή κινείται στην ευρύτερη περιοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σκοπός της, πέρα από την απόκτηση ενός σώματος σχετικών πληροφοριών, είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και κριτικής σκέψης, και στόχος η συγκρότηση ενός στοιχειώδους σώματος γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να προβεί κάποιος στο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής παρέμβασης, που μπορεί να απευθύνεται σε μια μικρή ή μεγάλη ομάδα μαθητικού πληθυσμού.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε μελέτη περιπτώσεων διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο δίνοντας έμφαση:

– Στην ανάλυση της πολιτικής συγκυρίας εντός της οποίας αποφασίζεται και υλοποιείται το πρόγραμμα

– Στην ανάλυση περιεχομένου της «περί διαπολιτισμικότητας» ρητορικής (διακηρύξεις πολιτικών, στελεχών της διοίκησης και σχετική νομοθεσία)

– Στην καταγραφή και ερμηνεία των στάσεων των εμπλεκομένων μερών (διοίκηση της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, τοπικές κοινωνίες κ.λπ.)

– Στον τρόπο εφαρμογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων και στα αποτέλεσμα που διαπιστώνεται πως έχουν, σε συνάρτηση με τις αρχικές στοχεύσεις.

Ιδιαίτερο χώρο καταλαμβάνει η μελέτη προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μελέτη προγραμμάτων που επικεντρώνονται σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες σε παιδιά Ρομά και σε παιδιά Μουσουλμάνων.

Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση (ΜΠΑ)

 

Την ΜΠΑ συντονίζει ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης από κοινού με τους υπευθύνους των ειδικεύσεων και τους επόπτες, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το Τ.Ε.Ε.Π.Η.-Δ.Π.Θ..

Η ΜΠΑ υλοποιείται σε ποικίλους χώρους και φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους όπως:

 • Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Παιδιατρικές Κλινικές
 • Οικογένειες με παιδιά σε ειδική συνθήκη ανάρρωσης (Homeschooling)
 • Μουσεία
 • Δήμοι (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Εργαστήρια εικαστικών, Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά Πάρκα κ.λ.π.)
 • Κατασκηνώσεις
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Βιβλιοθήκες, Χωριά SOS, Παιγνιοθήκες κλπ.)
 • Θεσμικοί και μη θεσμικοί χώροι εκπαίδευσης μεταναστών
 • Φυλακές ανηλίκων, Γυναικείες φυλακές
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Γιατροί χωρίς σύνορα κλπ.)
 • Μ.Μ.Ε. (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια κλπ.)
 • Σύλλογοι (αθλητικοί, πολιτιστικοί κλπ.)
 • Φορείς και δομές των οποίων η λειτουργία έχει σκοπό τη φιλοξενία ή και την εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων (ΚΕ.Θ.Ε.Α., Ορφανοτροφεία, κλπ.).

Προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ΜΦ στην ΜΠΑ είναι να μην οφείλει κανένα μάθημα του Π.Μ.Σ. μετά και από την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου που προηγείται της ΜΠΑ.