Μενού Κλείσιμο

Ηθική και Δεοντολογία στην Έρευνα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα, εντός και εκτός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, φέρνουν συχνά στην επιφάνεια ζητήματα ηθικής και δεοντολογικής τάξης, όπως είναι τα όρια της έρευνας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο τρόπος αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων κ.ά. Η θεσμοθέτηση δεοντολογικών κανόνων καθώς και η δημιουργία εποπτικών φορέων και οργανισμών σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια μαρτυρούν την ανάγκη για συστηματική προσπάθεια αφενός να προστατευθεί η ανεξαρτησία των ερευνητών, αφετέρου να τηρηθεί η δεοντολογικά ορθή ερευνητική πρακτική σύμφωνα με την ισχύουσα εγχώρια και διεθνή νομοθεσία.

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα (ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε.), που λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος – έχοντας ως γνώμονα τον κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – προχώρησε στη θέσπιση επιστημονικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής έρευνας. Το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε. είναι σύμφωνο με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόμου 4485/2017, η οποία ορίζει ότι, για έρευνα που διεξάγεται σε σχολική μονάδα, δύναται να δοθεί άδεια από τη Γ.Σ. του Τμήματος, εφόσον αυτό είναι Παιδαγωγικό Τμήμα. Σε περίπτωση που η έρευνα δε διεξάγεται σε σχολική μονάδα, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να υποβάλει αίτημα – εφόσον χρειάζεται – στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Δ.Π.Θ. Η τυχόν έγκριση του αιτήματος από τη Γ.Σ. του Τμήματος δεν υποκαθιστά την ανάγκη χορήγησης έγκρισης από το οικείο γραφείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Η ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε. απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. και έχουν εξάμηνη θητεία σε αυτή. Ως αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης της ερευνητικής δεοντολογίας από τους ερευνητές του Τμήματος (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, προσωπικό του Τμήματος, κλπ.), η ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε. εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή και ενδελεχώς, τις αιτήσεις των ερευνητών και χορηγεί βεβαίωση συμβατότητας της προτεινόμενης έρευνας, η οποία διεξάγεται εντός της σχολικής μονάδας, με την τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας και ηθικής.

Οι ερευνητές δεσμεύονται από τους παρακάτω κανόνες και αρχές που διέπουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε. Οι αιτήσεις προς την ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. πρέπει να υποβάλλονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας συγκέντρωσης των δεδομένων και να αποστέλλονται σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει το Τμήμα. Η ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε. εισηγείται, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, θετικά ή αρνητικά σχετικά με την υποβαλλόμενη αίτηση.

 

Σχετικά αρχεία:

Αποστολή των αιτήσεων προς την ΕΠ.Η.ΔΕ.Ε.: nxenitid@psed.duth.gr (Νόπη Ξενιτίδου, μέλος ΕΤΕΠ)