Μενού Κλείσιμο

Μέλη ΔΕΠ σε Αναστολή της Ιδιότητας του Μέλους ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα

Γνωστικό Αντικείμενο

Λόγος αναστολής ιδιότητας μέλους ΔΕΠ
Αίγλη Ζαφειράκου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Παιδαγωγικά Διορισμός σε διεθνή οργανισμό