Μενού Κλείσιμο

Μάθημα κορμού ΠΜΣ “KΕ5. Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

KΕ5. Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού,
ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές

 

Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική μελέτη σύγχρονων πτυχών στον τομέα της εκπαίδευσης, δηλαδή ψηφιακές ιστορίες, πολυμεσικές εφαρμογές και εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού καθώς και ο συνδυασμός τους. Επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα της αφήγησης με αυτά των ψηφιακών εργαλείων και των εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού για την υλοποίηση ψηφιακών ιστοριών καθώς και της επεξεργασίας τους για την υποστήριξη της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.