Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονικές Yπηρεσίες για τους Φοιτητές

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ∆.Π.Θ. έχουν πρόσβαση σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε την απόκτηση λογαριασµού χρήστη. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στο σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών της ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε φοιτητές/φοιτήτριες του Δ.Π.Θ.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών της ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ορισµένες βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιµες στο σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως εξής:

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης διδακτικών συγγραµµάτων Εύδοξος (http://eudoxus.gr). Παρέχει σε φοιτητές/φοιτήτριες τη δυνατότητα αναζήτησης και δήλωσης διδακτικών βιβλίων για τα µαθήµατα που έχουν δηλώσει.

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για υποβολή αίτησης έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας (https://submit-academicid.minedu.gov.gr/).

 • Διαδικτυακός αποθηκευτικός χώρος (http://pithos.grnet.gr/). Η υπηρεσία Pithos παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει σε κάθε χρήστη αποθηκευτικό χώρο προσβάσιμο από παντού.

 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών, για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής από τους δικαιούχους εγγεγραμμένους φοιτητές ΑΕΙ που δεν έχουν εξαντλήσει τα προβλεπόμενα εξάμηνα του κύκλου σπουδών στο Tμήμα φοίτησης τους (https://transfer.it.minedu.gov.gr)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες συγκεκριμένα για φοιτητές/φοιτήτριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ∆.Π.Θ. έχουν πρόσβαση σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε την απόκτηση λογαριασµού χρήστη. Πιο συγκεκριµένα, βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες είναι οι εξής:

 • Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µε δυνατότητα πρόσβασης µέσω Παγκοσµίου Ιστού (https://ermis.duth.gr/).

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία: Ηλεκτρονική δήλωση των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων και πρόσβαση στους σχετικούς βαθµούς. Το ηλεκτρονικό σύστημα (Universis) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://students.duth.gr.

 • Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε εγκαταστάσεις της Σχολής (Βιβλιοθήκη της Σχολής, Νέο Κτίριο της Σχολής, Κυλικείο της Σχολής).

 • Ασύγχρονη υποστήριξη µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Open Eclass (http://eclass.duth.gr) για τα διδασκόµενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά µαθήµατα όλων των Τµηµάτων του ∆.Π.Θ.

 • Υπηρεσία για υποβολή αιτήσεων σίτισης και στέγασης (https://estia.duth.gr).
 • Σύγχρονη τηλεκπαίδευση που αφορά την «ζωντανή» παρουσίαση μαθήματος ή διάσκεψης από τον Καθηγητή και την απομακρυσμένη παρακολούθησή της από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες σε πραγματικό χρόνο. Για το συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιούνται εναλλακτικά  εργαλεία στο πλαίσιο του Δ.Π.Θ. Για τα μεταπτυχιακά μαθήματα χρησιμοποιείται η πλατφόρμα synergia (https://synergia.duth.gr/). Για τα προπτυχιακά μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο του 2019-20 και τις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα Skype for Business (https://itc.duth.gr/skype-for-business) . Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 αξιοποιείται η πλατφόρμα MS Teams (https://itc.duth.gr/msteams/) για τα προπτυχιακά μαθήματα.
 • ∆ηµιουργία και διαχείριση προσωπικών ιστοσελίδων που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση http://utopia.duth.gr/~username (όπου username το όνοµα χρήστη).

 • Υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδοµένων του ∆.Π.Θ. µέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network – VPN) που παρέχει τη δυνατότητα σε αποµακρυσµένους χρήστες του ∆.Π.Θ. (που είναι συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο, αλλά εκτός του δικτύου του ∆.Π.Θ.) να απολαµβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που θα είχαν αν συνδέονταν απευθείας στο δίκτυο του ∆.Π.Θ., όπως πρόσβαση σε συνδροµητικό περιεχόµενο εκδοτικών οίκων. Αυτό συµβαίνει ανεξάρτητα του τρόπου µε τον οποίο οι αποµακρυσµένοι χρήστες συνδέονται στο ∆ιαδίκτυο (µέσω dialup, ADSL, ή δίκτυο τρίτου φορέα), Αναλυτική περιγραφή για τις προσφερόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους χρήστες του ∆.Π.Θ. είναι διαθέσιµες µέσω του ιστότοπου του Κέντρου ∆ιαχείρισης ∆ικτύων του ∆.Π.Θ. (http://noc.duth.gr).