Μενού Κλείσιμο

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: Διάθρωση Προγράμματος Σπουδών

Διάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών

1ο εξάµηνο σπουδών:

4 µαθήµατα κορµού

30 π.μ. (ECTS)

2ο εξάµηνο σπουδών:

5 µαθήµατα για κάθε κατεύθυνση

30 π.μ. (ECTS)

Σύνολο 1ου έτους:

9 µαθήµατα

60 π.μ. (ECTS)

3ο εξάµηνο σπουδών:

Σεµινάρια και βιωµατικά εργαστήρια.

Σχεδιασµός και Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης

30 π.μ. (ECTS)

4ο εξάµηνο σπουδών:

Συγγραφή διπλωµατικής εργασίας

30 π.μ. (ECTS)
Σύνολο 2ου έτους:

Πρακτική Άσκηση και Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

60 π.μ. (ECTS)

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

1ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
K1

Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση

8
2
K2

Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης

8
3
K3

Εκπαιδευτική έρευνα: μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

8
4

Επιλογή ενός μαθήματος από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
ΚΕ4

Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων

6
2
ΚΕ5

Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές

6

 

2ο Εξάμηνο (Α’ Κατεύθυνση: Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης)

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
Α1Υ

Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης

6
2
Α2Υ

Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης

6
3
Κ6Υ

Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

6
4

Επιλογή δύο μαθημάτων από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
Α3Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Παρεμβάσεις σε παιδιά με χρόνια ασθένεια

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Συνεργατικές μορφές εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

6
2
Α4Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης

6
3
Α5Ε

Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση

6

 

2ο Εξάμηνο (Β’ Κατεύθυνση: Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα)

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
Β1Υ

Μελέτη της ετερότητας – διαπολιτισμική ετοιμότητα

6
2
Β2Υ

Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

6
3
Κ6Υ

Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

6
4

Επιλογή δύο μαθημάτων από τη λίστα των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
1
Β3Ε

Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών

6
2
Β4Ε

Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες

6
3
Β5Ε

Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

6

3ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
ΜΠΑ
Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση
30

4ο Εξάμηνο

Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Π.μ. ECTS
1
ΜΔΕ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30