Μενού Κλείσιμο

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απαιτεί τουλάχιστον τέσσερα έτη φοίτησης. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και συνήθως τρεις εβδομάδες εξέτασης. Κάθε Σεπτέμβριο διεξάγεται η επαναληπτική εξεταστική και για τα δύο εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Για τα επόμενα τρία ακαδημαϊκά έτη, θα υπάρχουν δύο παράλληλα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: (α) το πρόγραμμα σπουδών των εισακτέων από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και (β) το πρόγραμμα σπουδών των εισακτέων από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Μεταξύ των δύο προγραμμάτων σπουδών υπάρχουν κάποιες διαφορές στα σύνολα των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, στους τίτλους των μαθημάτων και στα εξάμηνα διδασκαλίας των μαθημάτων.

Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών αντιστοιχούν διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. Οι διδακτικές μονάδες αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα στη διάρκεια του εξαμήνου. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν φόρτο εργασίας των φοιτητών/τριών στη διάρκεια του εξαμήνου για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος και την επίτευξη των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Ο φόρτος εργασίας απορρέει από παρακολούθηση διαλέξεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων, αυτόνομη μελέτη, εκπόνηση εργασιών, εξετάσεις, κ.λπ. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25-30 ωρών στη διάρκεια του εξαμήνου. Βάσει των προδιαγραφών του ECTS, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο είναι 30. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για τα τέσσερα έτη φοίτησης στο Τμήμα είναι 240. Στα τέσσερα έτη φοίτησης, οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να συγκεντρώσουν πρόσθετες πιστωτικές μονάδες (πέραν των 240) παρακολουθώντας επιτυχώς προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, προαιρετικά μαθήματα και υποχρεωτικές ενότητες Πρακτικής Κατάρτισης. Για τη λήψη του πτυχίου κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς κάθε υποχρεωτικό μάθημα και κάθε υποχρεωτική ενότητα Πρακτικής Κατάρτισης. Επιπλέον, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει και να παρακολουθήσει επιτυχώς ορισμένα από τα προσφερόμενα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Τα προαιρετικά μαθήματα δεν είναι προαπαιτούμενα για τη λήψη του πτυχίου αλλά οι βαθμοί σε αυτά και οι αντίστοιχες πιστωτικές τους μονάδες καταχωρούνται στη μερίδα των φοιτητριών/φοιτητών που θα τα παρακολουθήσουν και αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που θα παραλάβουν κατά την αποφοίτησή τους.

Οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στο τέταρτο έτος φοίτησής τους εφόσον το επιθυμούν. Σε περίπτωση που δεν εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τρία επιπλέον κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Στο πρόγραμμα σπουδών προσφέρονται δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά) και οι φοιτήτριες/φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους επιλέγουν τη μία από αυτές. Η διδασκαλία των μαθημάτων της Γαλλικής γλώσσας θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα διδάσκοντα/ουσας.

Κατά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα, οι φοιτήτριες/φοιτητές εκτός από το Πτυχίο τους παραλαμβάνουν και το Παράρτημα Διπλώματος. Το Παράρτημα Διπλώματος βάσει των προδιαγραφών του ECTS είναι ένα συνοδευτικό και επεξηγηματικό έγγραφο που περιγράφει το γενικότερο πλαίσιο των σπουδών κάθε πτυχιούχου. Εκδίδεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τη λίστα των μαθημάτων που παρακολούθησε ο/η πτυχιούχος.

Για την καλύτερη οργάνωση των ζητηµάτων του προγράµµατος σπουδών υπάρχουν:

  • Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στο οποίο τα µαθήµατα έχουν οργανωθεί σε οµάδες µαθηµάτων µε βάση το επιστηµονικό τους αντικείµενο.

  • Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών που περιλαµβάνει την κατανοµή των µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές και πιστωτικές µονάδες. Υποδεικνύει την επιστηµονικά λογική πορεία των σπουδών.

  • Το Πρόγραµµα ∆ιδασκοµένων Μαθηµάτων που περιλαµβάνει την κατανοµή των διδασκόµενων µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές και πιστωτικές µονάδες.


Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 περί υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης

 

Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)

ΦΕΚ 17-3-2023 / Τεύχος Β Αρ.Φύλλου 1627 (.pdf)

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης – έτος εισαγωγής (.xls)