Μενού Κλείσιμο

Εσωτερικός Κανονισμός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΤΕΕΠΗ περιλαμβάνει τον κανονισμό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, την αξιολόγηση των μαθημάτων και τον κανονισμό των εξετάσεων.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία που αφορούν τον κανονισμό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

  1. Ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει ένας/µία φοιτητής/φοιτήτρια για να λάβει πτυχίο ανέρχεται σε 240 ECTS, που προκύπτουν από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και την Πρακτική Κατάρτιση.
  2. Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών υποδεικνύει την ορθολογική πορεία σπουδών προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
  3. Σε κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση για τα µαθήµατα αξιοποιώντας τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δ.Π.Θ. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος καθορίζει την προθεσµία υποβολής δηλώσεων για τα µαθήµατα κάθε εξαμήνου. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται με βάση τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων. Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων επόμενου διδακτικού εξαμήνου από αυτό που βρίσκεται ο/η φοιτητής/τρια. Οι φοιτητές/φοιτήτριες µπορούν να επιλέξουν κατ’ επιλογήν µαθήµατα από το εξάµηνο στο οποίο φοιτούν (εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθµιση).
  4. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 4ου έτους µπορούν είτε να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, είτε να επιλέξουν τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί µε τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών.
  5. Κατά την εξεταστική περίοδο, οι φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται να εξεταστούν, όχι µόνο σε υποχρεωτικά µαθήµατα του εξαµήνου, αλλά και σε όσα (υποχρεωτικά μαθήματα) οφείλουν από προηγούµενα εξάµηνα. Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε όσα μαθήματα  έχει δηλώσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο.
  6. Ένα µάθηµα για να θεωρείται διδαχθέν απαιτείται τουλάχιστον 13 εβδοµάδες διδασκαλίας του. Σε περίπτωση που ένα µάθηµα θεωρηθεί ότι δεν έχει διδαχθεί, δεν είναι δυνατόν να δοθεί βαθµός στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες για το εν λόγω µάθηµα.
  7. Για τον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου του Τ.Ε.Ε.Π.Η., λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
  8. Οι φοιτητές/τριες είναι απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Δ.Π.Θ.. Τον λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια κατά την εγγραφή του/της στο πρώτο έτος σπουδών. Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να αξιοποιούν υπηρεσίες τηλεματικής του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο των σπουδών τους.