Μενού Κλείσιμο

Ερευνητικό Έργο Εργαστηρίου Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής εκπονεί ερευνητικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής καθώς και σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, έχει δημοσιευτεί ερευνητικό έργο ως εξής:

  • Από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου σε συνεργασία με άλλους ερευνητές,
  • Στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με επιβλέποντα τον Διευθυντή του Εργαστηρίου,
  • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο (δημοσιεύσεις που προέκυψαν από εργασίες μεταπτυχιακών μαθημάτων με διδάσκοντα τον Διευθυντή του Εργαστηρίου),
  • Σε προπτυχιακό επίπεδο (δημοσιεύσεις που προέκυψαν από πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής).

Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικές πληροφορίες.


 

Δημοσιεύσεις στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

Κεφάλαια συλλογικών τόμων διεθνών εκδοτικών οίκων

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Πρακτικά εθνικών συνεδρίων με ISBN


 

Δημοσιεύσεις στο πλαίσιο μεταπτυχιακών μαθημάτων με διδάσκοντα τον Διευθυντή του Εργαστηρίου

Συλλογικός τόμος διεθνούς εκδοτικού οίκου

J. Prentzas (Ed.), “”Digital Stories and Their Integration in Early Childhood and Primary Education: Teaching Scenarios and Practical Ideas””, ISBN: 978-1536100013, Nova Science Publishers, 2016.

Το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 διδάχθηκε το μάθημα «Εκπαιδευτικές Γλώσσες Προγραμματισμού: Υλοποίηση Ψηφιακών Ιστοριών» στο πλαίσιο του ΠΜΣ του ΤΕΕΠΗ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα».
Η ύλη του μαθήματος και οι εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητριών στο πλαίσιο του μαθήματος αποτέλεσαν τη βάση για το συλλογικό τόμο.
Ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια που οργανώθηκαν σε τρία μέρη:

  • Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα δύο πρώτα κεφάλαια που αναλύουν το υπόβαθρο του τόμου. Το πρώτο κεφάλαιο έχει συγγραφεί από την Επίκουρη Καθηγήτρια Βίλλυ Τσάκωνα και αφορά το γενικότερο πλαίσιο της αξιοποίησης ιστοριών στην εκπαίδευση. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει συγγραφεί από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και αφορά το γενικότερο πλαίσιο της αξιοποίησης ΤΠΕ και ψηφιακών ιστοριών στην εκπαίδευση.
  • Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια που αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακών ιστοριών στην προσχολική εκπαίδευση. Τρία κεφάλαια βασίζονται σε εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητριών και ένα κεφάλαιο σε προπτυχιακή πτυχιακή εργασία.
  • Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια που αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακών ιστοριών στo δημοτικό σχολείο και βασίζονται σε εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητριών.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά πανελληνίων συνεδρίων με ISBN

  • Δ. Καραπατσούδη, Α. Παντελίδου, Δ. Πρέντζας, «Διδακτικό σενάριο για το θέμα «Η προέλευση των Τροφών», με χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών Alice και JClic», Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ, Νέος Παιδαγωγός, ISBN: 978-960-99435-8-1, Αθήνα, σελ. 919-926, 7-8 Νοεμβρίου 2015.
  • Α. Παντελίδου, Δ. Καραπατσούδη, Δ. Πρέντζας, «Μαθαίνω την τροφική πυραμίδα και τις ομάδες τροφίμων: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών Scratch και JClic», Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ, Νέος Παιδαγωγός, ISBN: 978-960-99435-8-1, Αθήνα, σελ. 955-962, 7-8 Νοεμβρίου 2015.

 

Δημοσιεύσεις στο πλαίσιο προπτυχιακών πτυχιακών εργασιών

A. Dimitriadou, S. Papanikolaou, “Using Digital Stories to Teach Mathematical Concepts to Early Childhood Students”, in J. Prentzas (Ed.), “Digital Stories and Their Integration in Early Childhood and Primary Education: Teaching Scenarios and Practical Ideas”, ISBN: 978-1536100013, Nova Science Publishers, 2016.

 

Άλλες Σελίδες του Εργαστηρίου