Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών

 

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των λειτουργιών και του ρόλου της δημόσιας εκπαίδευσης στα πλαίσια του έθνους κράτους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ομοιογενοποιητικό ρόλο της εκπαίδευσης αναφορικά με την κουλτούρα και την εθνική ταυτότητα, καθώς και στα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την μετάβαση από νεωτερικά/ εθνικά σε μετανεωτερικά/ μεταεθνικά σχήματα οργάνωσης της κοινωνίας και την επιρροή που έχει αυτό στην εκπαίδευση. Το πρώτο μέρος κλείνει με μια εκτενή αναφορά στην εκπαιδευτική πολιτική και στους τρόπους διαμόρφωσή της.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος ξεκινά με μια αναφορά στα μειονοτικά δικαιώματα με έμφαση στα γλωσσικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα στην Ευρώπη, και μετά από μια μικρή αναφορά στα είδη των μειονοτήτων και στη μειονοτική σχέση, προχωρά στη παρουσίαση των ιστορικών και γλωσσικών μειονοτήτων στην Ελλάδα και στη μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους.

Στο τρίτο μέρος του μαθήματος γίνεται μια εκτενής παρουσίαση και σχολιασμός των μεγάλων προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 (Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων, Εκπαίδευση Μουσουλμάνοπαίδων, Εκπαίδευση Μεταναστών, Παλιννοστούντων και Ελληνοπαίδων εξωτερικού).

Στο τέταρτο μέρος γίνεται, κατ΄ αρχάς, παρουσίαση των δίγλωσσων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη για παιδιά ιστορικών μειονοτήτων, και στη συνέχεια, παρουσίαση του ζητήματος της εκπαίδευσης παιδιών μεταναστών, με έμφαση στο ζήτημα του προφίλ των μεταναστών/ μετακινούμενων πληθυσμών στην Ελλάδα κατά δεκαετία 1990 αλλά και σήμερα (transit migration), των εκπαιδευτικών αναγκών τους, της εκ περιτροπής φοίτησης, και του σχεδιασμού και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά μετανάστες.