Μενού Κλείσιμο

Αναγνώριση Μαθημάτων

Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει φοιτητές/τριες του Τμήματος σε προηγούμενα προγράμματα σπουδών (π.χ. φοιτητές/τριες που έχουν με μετεγγραφεί από άλλο Παν/μιο, φοιτητές/τριες που έχουν με εισαχθεί μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων).

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να κατατεθούν από κάθε σχετικό/η φοιτητής/τρια στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

1) Αίτηση  στην  οποία θα πρέπει  να  αναφέρονται  οι  τίτλοι  των  μαθημάτων  του Τμήματος προέλευσης (όχι μεταπτυχιακού) που επιθυμεί να τύχει απαλλαγής και τα  οποία  θα  πρέπει  να  αντιστοιχούν  σε  συγκεκριμένα μαθήματα  του  Τμήματος,
2) Επικυρωμένο  Οδηγό  Σπουδών  του  Τμήματος  προέλευσης,  στον  οποίο  θα περιλαμβάνονται  οι  περιλήψεις  των  μαθημάτων  που  αιτείται  να  λάβουν απαλλαγή,
3) Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης,
4) Συμπληρωμένη αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων (doc) από τους σχετικούς/ές διδάσκοντες/ουσες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.