Μενού Κλείσιμο

Μάθημα Κορμού ΠΜΣ “K2. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

K2. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις / όψεις της
κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης

 

Το μάθημα αποτελείται από 2 ενότητες. Η πρώτη αφορά στην κοινωνικο-πολιτισμική εμψύχωση και στον τρόπο που αξιοποιώντας σύγχρονες έννοιες και μεθόδους της διδακτικής διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά της ως εκπαιδευτική καινοτομία. Περιγράφονται η έννοια, οι αρχές και η σημασία της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης ως ένα σύστημα ιδεών, πρακτικών και μεθόδων με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά που αντιλαμβάνεται το άτομο ως ενεργό φορέα της δικής του ανάπτυξης σε διαλεκτική σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η φύση και λειτουργία της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης συζητιούνται ιστορικά και επιστημολογικά. Στη βάση αυτή αναλύονται διάφοροι ορισμοί και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις της. Παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι, πρακτικές και τεχνικές που αξιοποιούνται στην κοινωνικο-πολιτισμική εμψύχωση και συζητιούνται τα βήματα και οι προκλήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης εμψυχωτικών παρεμβάσεων εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του εμψυχωτή, μέσα από την ανάλυση σχετικών προγραμμάτων και δράσεων από τη σύγχρονη ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία.

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε κινήματα και προσεγγίσεις αναφορικά με τις σύγχρονες μορφές αξιολόγησης στα διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται στρατηγικές για τον σχεδιασμό καθώς και την εφαρμογή της άτυπης αξιολόγησης των εμψυχωτικών δράσεων ή εμψυχωτικών προγραμμάτων. Εξετάζεται η σύνδεση των θεωριών που στηρίζουν τις άτυπες μορφές αξιολόγησης και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του αναστοχασμού εστιάζοντας στα είδη του αναστοχασμού στο πεδίο εφαρμογής εμψυχωτικών – εκπαιδευτικών δράσεων. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία του Lesson Study ως μοντέλο διεθνώς αναγνωρισμένο, επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών και οι συνδέσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο μεταξύ των άτυπων μορφών αξιολόγησης – του αναστοχασμού και – του Lesson Study στο πλαίσιο της εφαρμογής εμψυχωτικών προγραμμάτων.