Μενού Κλείσιμο

Επιτροπές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

1. Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
 • Τήρηση αρχείων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Παρακολούθηση αλλαγών, τροποποιήσεων και υλοποίησης προγράμματος διδασκομένων μαθημάτων
 • Εισήγηση για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών

2. Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
 • Σχεδιασμός επανίδρυσης Π.Μ.Σ.
 • Κατάρτιση του προγράμματος των Π.Μ.Σ.
 • Διαχείριση του προγράμματος των Π.Μ.Σ. απέναντι στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ.
 • Συντονισμός των διδασκόντων των Π.Μ.Σ.
 • Ενημέρωση των ιστότοπων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος
 • Οδηγοί σπουδών των Π.Μ.Σ. του Τμήματος
 • Καταγραφή στοιχείων που αφορά το ερευνητικό έργο στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ. και συνεργασία με την Επιτροπή έρευνας για την προβολή του

Μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής είναι τα μέλη των Συντονιστικών επιτροπών των Π.Μ.Σ. του Τμήματος

3.Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
 • Συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ για θέματα διασφάλισης ποιότητας των σπουδών του Τμήματος και Πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών
 • Συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων Τμήματος
 • Συγγραφή των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης Τμήματος
 • Καταγραφή και εισήγηση βελτιώσεων που προτείνονται στην Έκθεση Ε. Α.
4. Επιτροπή Προγράμματος ERASMUS+
 • Εποπτεία και συντονισμός των προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων
 • Εποπτεία διαδικασίας αναγνώρισης διδακτικών & πιστωτικών μονάδων
 • Προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και διεύρυνσης του προγράμματος
 • Ανάπτυξη συνεργασιών μελών ΔΕΠ με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
5. Επιτροπή Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης (Προπτυχιακό)
 • Κατάρτιση του προγράμματος και εποπτεία υλοποίησής του
 • Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος
 • Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών
6. Επιτροπή Έρευνας του Τμήματος
 • Προβολή των ερευνών και των νέων γνώσεων που έχουν παραχθεί εντός και εκτός του Τμήματος.
 • Καταγραφή ερευνητικών εργαλείων για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων
 • Εισήγηση επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Αναζήτηση, δημιουργία προϋποθέσεων επιστημονικών συνεργασιών των μελών του προσωπικού του Τμήματος με άλλα ιδρύματα
 • Αναζήτηση ερευνητικών προγραμμάτων και πηγών χρηματοδότησης
 • Καταγραφή στοιχείων που αφορά το ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος διδακτορικών σπουδών και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος και προώθηση στην ΟΜΕΑ
7. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα
 • Μελετά την τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας και ηθικής των ερευνών που πραγματοποιούνται στο ΤΕΕΠΗ και εισηγείται σχετικά στη ΓΣ.
8. Επιτροπή για τον Οδηγό Σπουδών
 • Επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
9. Επιτροπή Γραφείου Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη
 • Η καταγραφή και η οργάνωση του υλικού του Γραφείου
 • Προτάσεις εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από το εκπαιδευτικό υλικό
10. Επιτροπή για τον Ιστότοπο του Τμήματος
 • Επικαιροποίηση ιστότοπου Τμήματος
 • Επαφή με Υπολογιστικό Κέντρο Δ.Π.Θ. & δίκτυα πληροφοριών
11. Επιτροπή Ανάπτυξης Σχέσεων με Κοινωνικούς Φορείς
 • Συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές
 • Συνεργασία με παράγοντες εκπαίδευσης
 • Συνεργασία με τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες
12. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
 • Συμβουλευτική των φοιτητών σε θέματα σπουδών και ενημέρωσή τους για τις δομές υποστήριξής τους στο ΔΠΘ