Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τους φοιτητές/τριες με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες γύρω από τη διδασκαλία τους ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και ως γλώσσας καταγωγής/πολιτισμικής κληρονομιάς (heritage language). Ξεκινώντας από τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από τη δι/πολυγλωσσία και τις γλωσσικές στάσεις απέναντι στις γλώσσες καταγωγής και την επίσημη γλώσσα του σχολείου, έμφαση θα δοθεί στο πώς μέσα από πρακτικές κριτικού γραμματισμού και παρεμβάσεις τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διδάξουν την ελληνική σε παιδιά από μειονοτικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα, καλλιεργώντας παράλληλα τον σεβασμό στη γλωσσική και ευρύτερα κοινωνιοπολιτισμική ποικιλότητα σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής.