Μενού Κλείσιμο

Ευθυμία Παπαναστασίου

Θέση : Μέλη Ε.ΔΙ.Π

Θέση : Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκει στο ΤΕΕΠΗ

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Email : epapana@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Ευθυμία Παπαναστασίου

Προπτυχιακά μαθήματα (Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ)Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ διορισμού: ΦΕΚ 2115/15-9-2021, τ. Γ.