Μενού Κλείσιμο

Σεξουαλικότητα και Υγεία

 • Κωδ. Μαθήματος: Ψ 32 Ε
 • Εξάμηνο: 5o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Βασιλική Μπρουσκέλη
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 3
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σεξουαλικότητα και Υγεία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εξετάζονται:

 • Στόχοι, Περιεχόμενο, Αναγκαιότητα της Σεξουαλικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία.
 • Οι διαφυλικές σχέσεις στην προσχολική ηλικία. Σχέσεις με τον άλλο- από το άτομο στη δυάδα. Ψυχική Υγεία και διαφυλικές σχέσεις.
 • Προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής για την προσχολική ηλικία: εφαρμογές- περιορισμοί- προτάσεις.
 • Κοινωνικές Αναπαραστάσεις της ερωτικής επαφής και της προφύλαξης των νέων στην Ελλάδα.
 • Οι κίνδυνοι υγείας και η έκφραση της σεξουαλικότητας των νέων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Παρουσίαση καθοριστικών παραμέτρων για την ανάπτυξη μελλοντικών υγιών σεξουαλικών συμπεριφορών από το παιδί: αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, επίδραση ομάδων συνομηλίκων, αναγνώριση- έκφραση- διαχείριση συναισθημάτων.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Κατανόηση και ερμηνεία των επιστημονικών θεωριών και εννοιών από τον χώρο της ψυχολογίας της υγείας και εφαρμογή τους σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς χώρους,
 • Μεταφορά των επιστημονικών εννοιών σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • Εφαρμογή καλών πρακτικών και μεθόδων με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

 

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή εργασίας/-ών 20
Αυτόνομη μελέτη 36
Σύνολο Μαθήματος 120

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών