Μενού Κλείσιμο

Ψυχολογία της Υγείας

  • Κωδ. Μαθήματος: Ψ 14 Υ
  • Εξάμηνο: 4o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Ναι
  • Διδάσκοντες: Βασιλική Μπρουσκέλη
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας: 3
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Ψυχολογία της Υγείας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μοντέλα αντίληψης της υγείας και της ασθένειας, συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας, τρόποι πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ψυχολογικές διεργασίες που σχετίζονται με το στρες και την ασθένεια αλλά και το μέλλον της ψυχολογίας της υγείας αποτελούν θέματα που αναλύονται και συζητούνται εκτενώς.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας 41
Αυτόνομη μελέτη 55
Σύνολο Μαθήματος 135

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών