Μενού Κλείσιμο

Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 53 Ε
 • Εξάμηνο: 8o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Μυρσίνη Λαντζουράκη
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 1
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 2
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Θέατρο στην εκπαίδευση: ιστορική αναδρομή.
 • Παιδαγωγοί της δραματικής τέχνης και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Διαδραστικό θέατρο.
 • Τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση και πρακτικές εφαρμογές.
 • Ο ρόλος του εμψυχωτή.
 • Η δυναμική της ομάδας και η επικοινωνία με το θεατή.
 • Θέατρο ως κοινωνική παρέμβαση.
 • Ο χώρος και ο χρόνος της παρέμβασης.
 • Η θεατρική δράση ως μέσο ανατροπής των στερεοτύπων.
 • Augusto Boal: το θέατρο του καταπιεσμένου.
 • Χτίζοντας ένα project.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση τεχνικών θεάτρου.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης.
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής σκέψης.
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Πρακτική (τοποθέτηση) 31
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας 16
Συγγραφή εργασίας/-ών 17
Καλλιτεχνική δημιουργία 17
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών