Μενού Κλείσιμο

Αγωγή Υγείας στην Προσχολική Εκπαίδευση

 • Κωδ. Μαθήματος: ∆ 13 Ε
 • Εξάμηνο: 7o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Βασιλική Μπρουσκέλη
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 3
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Αγωγή Υγείας στην Προσχολική Εκπαίδευση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παρουσιάζονται αναλυτικά προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας όπως προγράμματα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης συναισθημάτων. Παρουσιάζονται προγράμματα διατροφικής αγωγής, σωματικής άσκησης και υγιεινής, προστασίας από ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, προγράμματα που στοχεύουν μελλοντικά σε υγιείς διαφυλικές σχέσεις αλλά και στην αποφυγή εξαρτήσεων. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη σύγχρονη μεθοδολογία της Αγωγής Υγείας, η οποία αφορά την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που προάγουν την ψυχική και σωματική υγεία, αλλά και την κοινωνική ευρωστία.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Κατανόηση και ερμηνεία των επιστημονικών θεωριών και εννοιών από τον χώρο της ψυχολογίας της υγείας και εφαρμογή τους σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς χώρους,
 • Μεταφορά των επιστημονικών εννοιών σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • Εφαρμογή καλών πρακτικών και μεθόδων με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή εργασίας/-ών 20
Αυτόνομη μελέτη 36
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών