Μενού Κλείσιμο

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες πτυχιακών εργασιών

Στους φοιτητές/φοιτήτριες που εγγράφονται στο ∆΄ έτος σπουδών παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά επιλογή των φοιτητών/τριών. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, όσες/όσοι επιλέξουν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία απαλλάσσονται από ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα στο 7ο εξάμηνο σπουδών και δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.

Πληροφορίες για τις πτυχιακές εργασίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Κατάλογος προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων και εποπτών/τριών πτυχιακών εργασιών 2021-22.

Οι φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τους/τις διδάσκοντες/ουσες βάσει του ανωτέρω καταλόγου.