Μενού Κλείσιμο

Σύγχρονη Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 06 Ε
 • Εξάμηνο: 3o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Αναστασία Οικονομίδου
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 3
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σύγχρονη Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της  ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας από την μεταπολίτευση έως σήμερα

2.Διακειμενικότητα & μεταμυθοπλασία στην σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία

3.Ιδεολογικά συμφραζόμενα των λογοτεχνικών έργων

4.Ανάλυση έργων κατά θεματική κατηγορία:

Α.Ιστορία, μνήμη, μαρτυρία Β. Οικογένεια, κοινωνικά προβλήματα Γ. Ετερότητα Δ. Περιβάλλον, Οικολογία

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Να κατανοεί  έννοιες της λογοτεχνικής θεωρίας.
 • Να εφαρμόζει τις παραπάνω θεωρητικές έννοιες στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων.
 • Να μπορεί να χρησιμοποιεί τα λογοτεχνικά κείμενα σε μαθησιακές διαδικασίες
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις  39
Συγγραφή εργασίας/-ών 40
Αυτόνομη μελέτη 41
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών