Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 27 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση δημόσια υποστήριξης διδακτορικής διατριβής

Ανακοίνωση δημόσια υποστήριξης διδακτορικής διατριβής Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTM2NDU5YmMtMTljNy00MGI1LWFiMDYtYzIxNDlkZTJmNGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ad8fc5df-9697-440d-93c5-f80cc3682ac2%22%7d) θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της…