Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ζωή Μιλτσακάκη, 2017)

Σχεδιασμός, δημιουργία, αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το μουσείο, με την εμπλοκή μαθητών: η περίπτωση του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ζωή Μιλτσακάκη

 

Περίληψη:  Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα στάδια σχεδιασμού δημιουργίας και αξιολόγησης ενός οδηγού μουσείου για παιδιά, με την εμπλοκή μαθητών. Ο οδηγός παρουσιάζει τα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου, μέσα από την οπτική μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Εκτός από την περιγραφή του χώρου και των επιλεγμένων από τα παιδιά εκθεμάτων, ο οδηγός αποτυπώνει με παιγνιώδη τρόπο τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, τις εμπειρίες και τις προτάσεις των παιδιών για τους τρόπους προσέγγισης και «ανάγνωσης» των εκθεμάτων και λειτουργεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του ανήλικου επισκέπτη. Το εγχείρημα αυτό, που αποτελεί συνεργατική δουλειά ανηλίκων και ενηλίκων, αναδεικνύει, την αναγκαιότητα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για το ανήλικο κοινό του μουσείου, καθώς ενισχύει τη συμμετοχή, την αλληλεπίδραση και το διάλογο του επισκέπτη με το χώρο και τα εκθέματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσωπική του αυτοπραγμάτωση.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Μαρία Μουμουλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου, Μουσειακή εμπειρία, Δια βίου μουσειακή μάθηση, Μουσειοπαιδαγωγική
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10615