Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Βασιλική Αραμπατζή, 2018)

Πολιτισμός, πολιτική των συνόρων και εκπαίδευση: Ο λόγος των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την εκπαίδευση πληθυσμών που βρίσκονται σε καταστάσεις διέλευσης συνόρων (transit migration) στην Ελλάδα του 2018
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Βασιλική Αραμπατζή

 

Περίληψη:  Οι πρώτοι μήνες του 2016 αποτέλεσαν ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο για την Ελλάδα καθώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να κλείσει τα σύνορα της, εμποδίζοντας το πέρασμα της Βαλκανικής οδού προς την Ευρώπη, εν μέσω της εισροής μεγάλων προσφυγικών ροών από τις χώρες της Ανατολής. Η συγκεκριμένη απόφαση δημιούργησε μία σειρά από νέα δεδομένα για το ελληνικό κράτος, το οποίο για πρώτη φορά κλήθηκε να διαχειριστεί την άφιξη και απροσδιόριστη παραμονή μετακινούμενων πληθυσμών εντός των συνόρων του. Οι εν λόγω εξελίξεις επηρέασαν σημαντικά την μορφή της μετανάστευσης αυτών των πληθυσμών, η οποία άλλαξε ριζικά από την μία μέρα στην άλλη, αποκτώντας χαρακτηριστικά του λεγόμενου «transit migration». Στη συγκεκριμένη μελέτη προσεγγίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του πεδίου της τυπικής εκπαίδευσης προσφύγων στην Ελλάδα, όπως αυτό παρουσιάζεται από τα δημόσια κείμενα των ρυθμιστικών αποφάσεων του κράτους και από τους λόγους κάποιων εκ των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων, που δέχτηκαν να μοιραστούν τις γνώσεις και απόψεις τους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας. Στόχο της μελέτης αποτελεί η απόκτηση μιας κατά το δυνατόν συνολικής εικόνας του πεδίου εκπαίδευσης προσφύγων στην Ελλάδα, καθώς και η κατανόηση του συνολικότερου πλαισίου πολιτικών συστημάτων που το περιβάλλουν. Για τον λόγο αυτό, με βασικό εργαλείο την εθνογραφία των θεσμών, προσεγγίζεται ο λόγων των θεσμικών φορέων αναφορικά με τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις πολιτικές συνόρων. Πραγματοποιείται προσπάθεια να μελετηθεί πως τα τρία αυτά κριτήρια φαίνονται να επηρεάζουν την λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, αρχικά στο ευρύτερο πεδίο της προσφυγικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνολικά και στη συνέχεια στο ειδικότερο πεδίο της πόλης της Καβάλας. Στο τέλος της μελέτης διατυπώνονται διαπιστώσεις που δύνανται να αποτελέσουν πεδίο συζητήσεων για μία πιθανή εναλλακτική προσέγγιση του χώρου της εκπαίδευσης μετακινούμενων πληθυσμών.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Γεώργιος Μαυρομμάτης (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Transit μετανάστευση, Βιοπολιτική Συνόρων, Εκπαίδευση Προσφύγων, Δικαιώματα, Ανάγκες
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.