Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Βαλεντίνα Σωκράτους, 2018)

Ένα εργαστήριο ελεύθερου χρόνου για εφήβους, με σκοπό τη δημιουργία μιας pop up performance, στα πλαίσια μιας μουσειοπαιδαγωγικής εφαρμογής στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Βαλεντίνα Σωκράτους

 

Περίληψη: Ο ρόλος των μουσείων σήμερα έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες του πολυδιάστατου πλέον κοινού του. Η Μουσειοπαιδαγωγική δίνει την ίδια βαρύτητα στην γνωστική, αλλά και στην συναισθηματική διάσταση τής μάθησης μέσα στο μουσείο. Η παρούσα μελέτη αφορά μία μελέτη περίπτωσης, η οποία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός εργαστηρίου ελευθέρου χρόνου με σκοπό τη δημιουργία μιας pop up performance σε κοινό εφήβων σε ένα μουσείο. Για αυτό, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εργαστήριο ελεύθερου για εφήβους με τίτλο «Memory Box, δημιουργία μιας performance». Το δείγμα της έρευνας ήταν έξι μαθητές εσπερινού γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, η συμμετοχική παρατήρηση και η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εφαρμογής έδειξαν την πετυχημένη εφαρμογή του εργαστηρίου σε εφήβους και πως η επιτέλεση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο σε μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις και επιπλέον πως η συνδυαστική χρήση άτυπων και μη τυπικών μορφών μάθησης μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αυτοέκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ εφήβων και της τοπικής κοινωνίας.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ίκαρος Μαντούβαλος, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Μουσειοπαιδαγωγική, Επιτέλεση (performance), άτυπη – Μη τυπική μάθηση, Εργαστήριο ελεύθερου χρόνου
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.