Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Θεοπίστη Κυριακίδου, 2017)

Οπτικοακουστικός γραμματισμός και διαπολιτισμική εκπαίδευση: προωθώντας την κατανόηση του άλλου μέσα από παρεμβάσεις οπτικοακουστικού γραμματισμού (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Θεοπίστη Κυριακίδου

 

Περίληψη:  Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδειχθούν και να προωθηθούν ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε σε μια ομάδα φοιτητών του τέταρτου έτους του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. η επίδραση μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (εκπαιδευτικό πρόγραμμα- διδασκαλία ερευνήτριας) σε μια εξαρτημένη μεταβλητή (επίδοση φοιτητών), η οποία ελέγχθηκε με μετρήσεις στην αρχή και στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης με την χρήση ερωτηματολογίου. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αφορούσε δύο επιστημονικά πεδία: τον Οπτικοακουστικό Γραμματισμό (Γραμματισμός στα Μ.Μ.Ε.) και την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, καθώς και τα σημεία που τα δύο αντικείμενα τέμνονται σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης. Η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε την ύπαρξη επιπτώσεων στην επίδοση (γνώσεις και στάσεις) των φοιτητριών μετά την λήξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η μεθοδολογία αφορά ένα πιλοτικό πρόγραμμα και μπορεί να γίνει οδηγός για την διεξαγωγή μεγαλύτερων σε διάρκεια και δείγμα πειραμάτων.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Νικόλαος Παναγιώτου (Επιβλέπων), Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Πρέντζας, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα Μ.Μ.Ε., Διαπολιτισμική εκπαίδευση
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10707