Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Σιδερή Δεληρόκα, 2017)

Η Ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας: ανιχνεύοντας πολιτισμικές ταυτότητες στη λογοτεχνία (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Σιδερή Δεληρόκα

 

Περίληψη:  Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη σημασία του κριτικού γραμματισμού στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης γλώσσας, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Τονίζεται ότι ο διευρυμένος ρόλος της Αγγλικής γλώσσας, ως γλώσσας επικοινωνίας, θέτει νέες αξιώσεις στη διδασκαλία της, καθώς η αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί τμήμα της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, το πολιτισμικό στοιχείο δεν μπορεί να αγνοηθεί και οι νέοι ρόλοι που αναλογούν σε διδάσκοντες και μαθητές αποτελούν διδακτικές και μαθησιακές προκλήσεις. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, ως μία από τις προκλήσεις που συνδέονται με τον διευρυμένο ρόλο της διδασκαλίας της Αγγλικής, επιχειρείται μέσα από τις αναλύσεις αφηγήσεων που βοηθούν να αναδειχθούν ταυτότητες. Επισημαίνεται ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, χτίζονται και οι ταυτότητες των μαθητών. Οι διδακτικές προτάσεις με κοινωνικο-πολιτισμικό προσανατολισμό παρουσιάζονται σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί και να εμπλουτισθεί υλικό από τις αναλύσεις των αφηγήσεων, έτσι ώστε η διδασκαλία της Αγγλικής να μπορέσει να ξεφύγει από τον παραδοσιακό της ρόλο που θέτει αποκλειστικά γλωσσικούς στόχους. Αυτές οι διδακτικές προτάσεις μπορούν κάθε φορά να προσαρμόζονται στις ανάγκες όσων διδάσκονται την Αγγλική, καθώς και να εμπλουτίζονται ακόμη περισσότερο από τους διδάσκοντες.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασιλική Τσάκωνα (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αναστασία Οικονομίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Kριτικός γραμματισμός, Διδακτικές προτάσεις, Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, Πολυπολιτισμική παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10629