Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Νεκταρία Ακίδου, 2017)

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας σε μουσείο (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Νεκταρία Ακίδου

 

Περίληψη:  Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει εάν η τεχνική της φιλαναγνωσίας μπορεί να προάγει την αξιοποίηση ενός μουσειακού χώρου και να αναδείξει δυνατότητες αλλά και πιθανούς περιορισμούς της εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων φιλαναγνωσίας σε μουσειακό περιβάλλον. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 84 παιδιά προσχολικής και πρωτο-σχολικής ηλικίας ενός δημόσιου νηπιαγωγείου και δύο δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης, τα οποία έλαβαν μέρος σε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας σε μουσείο της πόλης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η έρευνα δράση, ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο για την επίτευξη αλλαγής και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ατομικής ημι-δομημένης συνέντευξης, τα δεδομένα της οποίας μαγνητοφωνήθηκαν. Για την επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου. Η ερευνήτρια τηρούσε ημερολόγιο μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγράμματος με την εκάστοτε ομάδα. Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι η τεχνική της φιλαναγνωσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα άριστο εργαλείο στην αξιοποίηση του μουσειακού περιβάλλοντος.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Φιλιππουπολίτη (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Σοφία Ιακωβίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Φιλαναγνωσία, Μουσείο, Έρευνα-δράση
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10630