Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μαριλένα Χατζημιχαήλ, 2017)

Παιγνιοθήκες, χώροι μάθησης και ψυχαγωγίας: η περίπτωση των παιγνιοθηκών στην Ελλάδα (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μαριλένα Χατζημιχαήλ

 

Περίληψη:  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο θεσμό των παιγνιοθηκών. Οι παιγνιοθήκες αποτελούν ένα παγκόσμιο θεσμό. Ο στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας που έχουν οι παιγνιοθήκες στις χώρες που λειτουργούν αλλά και στην Ελλάδα. Στο μεγαλύτερο μέρος της εργασίας καταγράφονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με τις παιγνιοθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισμό και τα χαρακτηριστικά αυτών. Ακόμα, γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξή τους στις χώρες του εξωτερικού και δίνονται παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, επισημαίνεται η παιδαγωγική και κοινωνική σημασία αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας είναι αφιερωμένο στις παιγνιοθήκες που λειτουργούν στην Ελλάδα και στα χαρακτηριστικά τους. Η μελέτη γίνεται και με τη λήψη πρωτογενούς υλικού, καθώς δίνονται ερωτηματολόγια στις ελληνικές παιγνιοθήκες. Η λήψη του πρωτογενούς υλικού βασίζεται στην κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου από την ερευνήτρια, καθώς δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο εργαλείο μέτρησης. Ο αριθμός των παιγνιοθηκών που εξετάζονται είναι τρείς. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναδεικνύουν την ύπαρξη προβλημάτων στις ελληνικές παιγνιοθήκες αλλά και την ανάγκη ίδρυσης περισσότερων παιγνιοθηκών στην Ελλάδα. Ο θεσμός αυτός φαίνεται ότι παρουσιάζει πολλά οφέλη στα παιδιά, στους γονείς αλλά και σε ολόκληρη την κοινότητα.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Μαρία Μουμουλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Παιγνιοθήκες στην Ελλάδα, Παιδαγωγική και κοινωνική σημασία
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10822