Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μαρία Μανάκα, 2018)

Η γλωσσική και εκπαιδευτική ένταξη αλλόγλωσσων πληθυσμών στο Ελληνικό Κράτος: Η περίπτωση των Τουρκόφωνων χριστιανών από την Καππαδοκία στους Ασκητές Ν. Ροδόπης
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μαρία Μανάκα

 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εθνογραφική μελέτη περίπτωσης που διερευνά τους μηχανισμούς γλωσσικής και εκπαιδευτικής αφομοίωσης αλλόγλωσσων πληθυσμών στο ελληνικό κράτος. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η εθνοτική ομάδα των τουρκόφωνων χριστιανών από την Καππαδοκία, οι οποίοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, έφθασαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στο χωριό των Ασκητών Νομού Ροδόπης. Για την ερμηνεία της διαδικασίας της αφομοίωσης των Καππαδοκών προσφύγων χρησιμοποιείται ως πιο κατάλληλο το μοντέλο του Yinger (1994) σύμφωνα με το οποίο αναλύονται οι τέσσερις όψεις της αφομοίωσης: η ανάμειξη (amalgamation),η ένταξη (integration), η συνείδηση ταυτότητας (identification) και ο επιπολιτισμός (acculturation). Λόγω της έλλειψης συγγραμάτων για τους προσφυγικούς πληθυσμούς των Ασκητών, οι συνεντεύξεις προσφύγων δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς αποτελούν το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η αφομοίωση των τουρκόφωνων Καππαδοκών είναι πλέον ορατή στην τέταρτη γενιά προσφύγων, καθώς η δεύτερη και η τρίτη γενιά ακόμη διατηρούν τη χρήση της τουρκικής γλώσσας σε συγκεκριμένες περιστάσεις και με συγκεκριμένους συνομιλητές. Παρατηρείται ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες διατήρησης της τουρκικής γλώσσας από την εν λόγω εθνοτική ομάδα είναι η μόνιμη κατοικία τους στο νομό Ροδόπης, όπου διαμένει πολύ μεγάλο ποσοστό της μουσουλμανικής μειονότητας με αποτέλεσμα η τουρκική να έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κύρος και αξία αλλά και η γεωγραφική γειτνίαση της Δυτικής Θράκης με την Τουρκία. Αντίθετα, οι βασικότεροι παράγοντες γλωσσικής και εκπαιδευτικής αφομοίωσης φαίνεται ότι είναι η εθνική ελληνική συνείδηση των τουρκόφωνων Καππαδοκών που κατάφερε να διατηρηθεί μέσω της ισχυρής θρησκευτικής τους πίστης, η επιθυμία τους να ενταχθούν στο ελληνικό κράτος ως ισότιμα μέλη του εθνικού ελληνικού κορμού, η οικογένεια, που ενθάρρυνε τα παιδιά να εξελιχθούν κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά ώστε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και το σχολείο, το οποίο αποτέλεσε τον πρωταρχικό δίαυλο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους τουρκόφωνους κατοίκους των Ασκητών.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασίλειος Δαλκαβούκης (Επιβλέπων), Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Βασιλική Τσάκωνα, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Εθνογραφία, Εθνοτισμός, Αφομοίωση, Γλωσσική αφομοίωση, Εκπαιδευτική αφομοίωση, Διγλωσσία, Εθνοτική ομάδα, Ένταξη, Γλωσσική μειονότητα, Επιπολιτισμός, Γλωσσική διατήρηση, Γλωσσική υποχώρηση, Εκπαίδευση μειονοτήτων, Καππαδόκες, Πρόσφυγες, Ταυτότητα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.