Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μαρία-Ελένη Χατζηαναστασίου, 2018)

Η εφαρμογή της τεχνικής Group Investigation στο μάθημα της Ιστορίας στην Στ’ τάξη του Δημοτικού. Μια μελέτη περίπτωσης.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μαρία-Ελένη Χατζηαναστασίου

 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τις αλλαγές στη συμπεριφορά και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας με τη μέθοδο «έρευνα σε ομάδα» (Group Investigation). Η μέθοδος παρουσιάστηκε το 1976 από τους Sharan & Sharan ως «διδασκαλία σε μικρές ομάδες» και το 1980 οι Sharan & Lazarowitz της έδωσαν την τωρινή της μορφή. Η «έρευνα σε ομάδα» ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργάζονται και να διερευνούν τη θεματική που τους ενδιαφέρει, αποκομίζοντας πολύ περισσότερα οφέλη από ότι με την ατομική εργασία. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, στην Έκτη τάξη, αφού προηγουμένως εκπονήθηκε ένα σύντομης διάρκειας «πρόγραμμα εκπαίδευσης» της εκπαιδευτικού. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της έρευνας είναι ποιοτική, διότι το αντικείμενό της ήταν στάσεις και συμπεριφορές, λόγος και πράξεις, περιορισμένου αριθμού υποκειμένων (μαθητών και εκπαιδευτικού), στη διάρκεια ανάπτυξης του μαθήματος της Ιστορίας με τη μέθοδο «έρευνα σε ομάδα». Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, μιας συγκεκριμένης σχολικής τάξης, που σχεδιάστηκε για να σκιαγραφήσει μια κατάσταση διδασκαλίας-μάθησης. Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν φόρμες (σχάρες) παρατήρησης, ερευνητικό ημερολόγιο, ερωτηματολόγια και ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της συνεργατικής μεθόδου «έρευνα σε ομάδα» έδειξαν, σε συμφωνία με προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα, τη θετική συμβολή της στην ανάπτυξη των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, των συνεργατικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς καλλιέργησαν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ή δυσκολιών, στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων, και ενίσχυσαν σημαντικά την θετική αλληλεξάρτηση, την ατομική ευθύνη και την αυτοπεποίθησή τους.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μουμουλίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: «Έρευνα σε ομάδα», Δημοτικό σχολείο, Πρόγραμμα εκπαίδευσης, Μελέτη περίπτωσης, Συνεργασία, Συνεργατική διδασκαλία-μάθηση
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.