Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μαρία Αργυρίου, 2016)

Συγκριτική εξέταση των ανθολογίων και των εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας του δημοτικού (1987-2006) ως προς τις έμφυλες αναπαραστάσεις: μια διερεύνηση σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις στα ΑΠΣ (1999-2011) (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μαρία Αργυρίου

 

Περίληψη:  Θεματικό πεδίο της παρούσας έρευνας αποτελούν τα ΔΕΠΠΣ του Δημοτικού και συγκεκριμένα τα αναγνωστικά σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και των Ανθολογίων για τις τάξεις Α’-ΣΤ’ Δημοτικού, που εκδόθηκαν το 1987 και το 2006. Στο θεωρητικό της μέρος, η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της παιδικής λογοτεχνίας για την παιδική ηλικία και συγκεκριμένα στην ανάδειξη του ρόλου που αυτή παίζει στην μεταβίβαση έμφυλων προτύπων στους νεαρούς αναγνώστες. Επίσης, το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μία ανάλυση των έμφυλων προτύπων και στερεοτύπων, που ισχύουν στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία με σκοπό να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στο ερευνητικό μέρος της εργασίας. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας διερευνώνται τα λογοτεχνικά κείμενα της Γλώσσας και του Ανθολογίου που εκδόθηκαν το 1987 και το 2006 για τις τάξεις Α’ Β΄ Γ’ Δ’ Ε ’ και ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου ως προς τις έμφυλες αναπαραστάσεις που περιλαμβάνουν. Συγκεκριμένα, διερευνάται το πώς απεικονίζονται συγκεκριμένοι ρόλοι μέσα σε αυτά και γίνεται σύγκριση με τις ισχύουσες, παγιωμένες αντιλήψεις περί έμφυλων ταυτοτήτων. Ακόμη, διερευνάται κατά πόσο παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς το θέμα των αναπαραστάσεων τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου κατά τις δύο τελευταίες αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών. Βασικός άξονας διερεύνησης ως προς το υλικό αυτό, είναι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), όπως αυτά τροποποιήθηκαν κατά το 1999, 2003 και 2011.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Οικονομίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασιλική Τσάκωνα, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Έμφυλες αναπαραστάσεις, Αναλυτικά προγράμματα σπουδών
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10585