Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μαγδαληνή Λιούνη, 2018)

Διδακτικές στρατηγικές νηπιαγωγού σε εξατομικευμένες δυαδικές καταστάσεις μάθησης στο πλαίσιο άτυπης εκπαίδευσης
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μαγδαληνή Λιούνη

 

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποίησε μία νηπιαγωγός για να μεταβιβάσει στον εκπαιδευόμενο τη γνώση που κατέχει κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, σε ένα άτυπο πλαίσιο. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται να διερευνηθούν οι πρακτικές που εφαρμόζει στη διάρκεια παιδαγωγικών και διδακτικών διαδικασιών, οι οποίες σχετίζονται και με το είδος της μάθησης που αναμένεται να αποκτήσει το παιδί. Σε θεωρητικό επίπεδο, η μελέτη στηρίζεται στην κοινωνικο – πολιτισμική προσέγγιση της μάθησης και της ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη του παιδιού επιτυγχάνεται όχι μόνο χάριν της βιολογικής του κληρονομιάς, αλλά και της αλληλεπίδρασής του με άλλα άτομα και με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Ο τρόπος με τον οποίο οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού, εξαρτάται από το πώς συνδυάζονται μέσα σε ένα πολιτισμικό – ιστορικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν δεκαπέντε διδακτικές συνεδρίες, στην εξέλιξη των οποίων η νηπιαγωγός βοηθά το νήπιο να επιλύσει το πρόβλημα που του προτείνει, παρέχοντάς του μάθηση μέσω υποστήριξης. Τα υποκείμενα της έρευνας είναι μία νηπιαγωγός και δεκατρία παιδιά προσχολικής ηλικίας, από 4 έως 6 ετών. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, ήταν η παρατήρηση, με χρήση κάμερας, για τον έλεγχο της δόμησης και της λειτουργικότητας των στρατηγικών διδασκαλίας και η συνέντευξη με τη νηπιαγωγό για την κατανόηση του σκεπτικού της. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι η νηπιαγωγός αναλαμβάνει διάφορους ρόλους και στρατηγικές καθοδήγησης, αξιολογώντας κάθε φορά τις ανάγκες της διδακτικής συνεδρίας. Κύριος στόχος της ήταν να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει το παιδί να φτάσει σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο από εκείνο από το οποίο ξεκίνησε.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Μαρία Μουμουλίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Διδακτικές στρατηγικές, Γνωστική σκαλωσιά, Υποστηρικτική μάθηση, Άτυπο πλαίσιο μάθησης
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.