Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Φωτεινή Κωνσταντίνου, 2016)

Προγράμματα Ζ.Ε.Π. σε σχολεία της Αλεξανδρούπολης: αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών, μειονοτικών μαθητών και μειονοτικών γονέων (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Φωτεινή Κωνσταντίνου

 

Περίληψη:  Η εκπαίδευση των μειονοτικών μαθητών αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική πολιτεία από την εμφάνιση του μειονοτικού φαινομένου στην Ελλάδα με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης το 1923. Κατά καιρούς, η ελληνική πολιτεία εφάρμοζε διάφορα μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής όπως η ίδρυση μειονοτικών σχολείων. Το 2010 εισάγεται ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Στόχος του θεσμού είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μειονοτικών μαθητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί η συμβολή των τμημάτων υποδοχής Ζ.Ε.Π στην ένταξη των μειονοτικών μαθητών στο τυπικό πρόγραμμα του σχολείου. Στη συνέχεια, η έρευνα πραγματεύεται τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική τους ετοιμότητα. Ακόμα, παρουσιάζονται οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών των τυπικών τάξεων, των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα Τμήματα Υποδοχής Ζ.Ε.Π. αλλά και των μειονοτικών μαθητών και μειονοτικών γονέων αναφορικά με το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Τέλος, διερευνώνται οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και των μειονοτικών γονέων αναφορικά με τη σχολική επίδοση των μειονοτικών μαθητών αλλά και οι παράγοντες που εμποδίζουν τη σχολική επιτυχία των μαθητών αυτών. Για τους σκοπούς της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 37 συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς τυπικών τάξεων, εκπαιδευτικούς τμημάτων Ζ.Ε.Π., μειονοτικούς γονείς και μειονοτικούς μαθητές. Ως ερευνητική προσέγγιση επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με ποιοτική ιδεολογικο- κριτική ανάλυση περιεχομένου.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Γεώργιος Μαυρομμάτης (Επιβλέπων), Τμήμα Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική ετοιμότητα, Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π.
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10573