Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ευθυμία Ανδρεάδου, 2016)

Καλλιέργεια και αξιοποίηση του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης μπροστά από τον φακό (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ευθυμία Ανδρεάδου

 

Περίληψη: Σκοπός την παρούσας εργασίας είναι και η αποτύπωση των αρχικών γνώσεων, απόψεων και στάσεων καθώς και των πιθανών αλλαγών που επήλθαν σε αυτές μετά την συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση στα Μ.Μ.Ε. Συμμετέχοντες ήταν φοιτητές και απόφοιτοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των παιδαγωγικών τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με στόχο την σύνδεση των μεθόδων της μουσειοπαιδαγωγικής με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό και την αξιοποίηση των μουσειακών αντικειμένων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Η παρέμβαση αυτή ανέδειξε τη σημασία αλλά και την αναγκαιότητα αντίστοιχων πρωτοβουλιών που θα λαμβάνουν υπόψη τον σημαντικό κοινωνικοπολιτισμικό ρόλο του περιεχομένου των Μ.Μ.Ε. και των Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία, στην μετάδοση πληροφοριών και αξιών.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Νικόλαος Παναγιώτου (Επιβλέπων), Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Α.Π.Θ.

Αναστασία Φιλιππουπολίτη, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραμματισμός, Μουσειοπαιδαγωγική, Εκπαίδευση στα Μ.Μ.Ε.
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10636