Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ευαγγελία Παναγιωτίδου, 2017)

Η εφαρμογή των ΤΠΕ (ηλεκτρονική μάθηση) στην προσχολική εκπαίδευση. Η αξιοποίησή τους μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ευαγγελία Παναγιωτίδου

 

Περίληψη:  Η εισαγωγή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο του σχολείου αποτελεί μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και κρίνεται από τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας. Ωστόσο η χρήση ή όχι του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στην προσχολική ηλικία υπήρξε αντικείμενο μεγάλων αντιπαραθέσεων, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι ο Η/Υ είναι επικίνδυνος για την υγεία, τη μάθηση και τη δημιουργικότητα των παιδιών και με τους υποστηρικτές να ισχυρίζονται ότι ο Η/Υ, αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να συνεισφέρει στην προσωπική, κοινωνικοσυναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι οι Η/Υ κάνουν τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, δημιουργούν συνθήκες συνεργατικής μάθησης και υπογραμμίζουν τον διευκολυντικό και συνεργατικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί, αν και στην πλειοψηφία διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στην χρήση Η/Υ, δεν τον χρησιμοποιούν ως γνωστικό εργαλείο αλλά ως ένα εύχρηστο εποπτικό μέσο διδασκαλίας. Έτσι, η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην σχολική τάξη. Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: τα λογισμικά «κλειστού τύπου» που βασίζονται σε συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης και τα λογισμικά «ανοιχτού τύπου» που βασίζονται σε εποικοδομητικές θεωρίες και επιτρέπουν τη δημιουργική έκφραση και αλληλεπίδραση των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά, να επιλέγουν εκείνα που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και να τα χρησιμοποιούν με εποικοδομητικό τρόπο. Τέλος, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα δημογραφικά δεδομένα των σχολικών τάξεων, ο Η/Υ και το Διαδίκτυο παρέχουν πολλές δυνατότητες διερεύνησης των διαφορετικών πολιτισμών και προωθούν αποτελεσματικά την αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας, παρέχοντας νέες δυνατότητες, ειδικότερα όσον αφορά την διευκόλυνση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Δημήτριος Πρέντζας (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Συνεργατική μάθηση, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Διαπολιτισμική εκπαίδευση
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10618