Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ελίνα Τσαχιρίδου, 2019)

Ιστορική πορεία και μετασχηματισμός εθνικής ταυτότητας των Ποντίων κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα των εγκατεστημένων μετά το 1988/89 στην Αλεξανδρούπολη Ποντίων.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ελίνα Τσαχιρίδου

 

Περίληψη:  Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί το ζήτημα της ιστορικής πορείας των Ποντίων και της συγκρότησης και μετασχηματισμού της εθνικής τους ταυτότητάς κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα στη Σοβιετική Ένωση. Παράδειγμα για τη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη αποτελούν οι Πόντιοι που εγκατέλειψαν Δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης μετά το 1988/89. Με τη βοήθεια των εργαλείων της προφορικής ιστορίας γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας του λόγου των καθημερινών, «άσημων» Ποντίων σε σύγκριση με τα κυρίαρχα αφηγήματα. Για την ανάλυση των συνεντεύξεων χρησιμοποιείται η θεμελιωμένη θεωρία.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Ίκαρος Μαντούβαλος (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Πόντιοι, Σοβιετική Ένωση, Εθνική ταυτότητα, Λόγος, Αφηγήματα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2019
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.